ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

02/06/63 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.00 – 2.30
มันเส้น
Chips
木薯干片
6.25 – 6.60
28/05/63
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
12.60 – 12.80

เพิ่มเติม…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

ข่าวสารสมาคมฯ

ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
เนื่องด้วย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร ...
“แถลงการณ์” คณะสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2562/63
“แถลงการณ์” คณะสำรวจติดตามภา ...
TAPIOCA NIGHT
สมาคมฯ ได้จัดงาน “TAPIOCA NIGHT” เ ...