กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ
 1. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับปี 2556
 2. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงานและการตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเข้ามาในราชอาณาจักรปี 2556
 3. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2557
 4. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2557
 5. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้นปี 2557 (ฉบับที่ 2)
 6. กรมการค้าภายใน คำชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังและมันเส้นปี 2557 (ฉบับที่ 2)
 7. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสำหรับการขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปี 2559
 8. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 10-2559) เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
 9. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 47-2559) เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น (ฉบับที่ 2)
 10. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
 11. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 8-2560) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
 12. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 11-2560) เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
 13. ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 12-2560) เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น
 14. แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 12-2560) เรื่อง แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น ปี 2560