การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจโลก และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไร” วิทยากร โดย ดร.สมชาย ภาคภาสน์วิวัฒน์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

P600323-01

P600323-02

P600323-03

P600323-04

P600323-05

P600323-06

P600323-07

P600323-00

P600323-08

P600323-10

P600323-09

P600323-12

P600323-11

P600323-13