การสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังในปี 2557 – 2561

ปี 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61
 พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,656,942 8,697,948 8,919,803 8,910,021 8,073,803
 ผลผลิตหัวมันสดรวม (ตัน) 30,227,542 33,610,487 30,557,857 30,935,529 28,565,774
 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน/ไร่) 3.492 3.864 3.426 3.472 3.538
(1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)