การสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังในปี 2558 – 2562

ปี 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62
 พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,697,948 8,919,803 8,910,021 8,025,131 8,560,391
 ผลผลิตหัวมันสดรวม (ตัน) 33,610,487 30,557,857 30,935,529 27,875,464 28,859,005
 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน/ไร่) 3.864 3.426 3.472 3.474 3.371

                                                                           (1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)