การสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังในปี 2556 – 2560

ปี 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60
 พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,138,953 8,656,942 8,697,948 8,919,803 8,637,870
 ผลผลิตหัวมันสดรวม (ตัน) 28,275,565 30,227,542 33,610,487 30,557,857 31,187,276
 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน/ไร่) 3.474 3.492 3.864 3.426 3.611
(1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)