การสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังในปี 2561 – 2565

ปี 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 *2564/65
 พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,025,131 8,560,391 8,701,451 9,507,007 9,587,394
 ผลผลิตหัวมันสดรวม (ตัน) 27,875,464 28,859,005 25,303,981 31,632,109 32,957,262
 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน/ไร่) 3.474 3.371 2.908 3.327 3.438

   หมายเหตุ : *การสำรวจฯ ณ เดือนธันวาคม 2564                                                                                            (1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)