การสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังในปี 2559 – 2563

ปี 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63
 พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,919,803 8,910,021 8,025,131 8,560,391 8,701,451
 ผลผลิตหัวมันสดรวม (ตัน) 30,557,857 30,935,529 27,875,464 28,859,005 25,303,981
 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน/ไร่) 3.426 3.472 3.474 3.371 2.908

                                                                                                                                                                       (1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)