การส่งออก

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2561

เดือน มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน
ม.ค. 647,897 300 347,009
ก.พ. 499,482 126 356,431
มี.ค. 665,812 4,375 396,842
เม.ย. 352,978 290 260,201
พ.ค. 238,973 358 264,089
มิ.ย. 182,760 325 257,937
ก.ค. 163,456 82 250,544
ส.ค. 238,898 213 364,021
ก.ย. 288,455 3,537 348,439
ต.ค. 277,038 158 412,105
พ.ย. 223,676 220 384,013
ธ.ค. 268,373 1,044 327,182
รวม 4,047,799 11,387 3,968,813
ปริมาณ : ตัน

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2551 - 2560

ปี มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน รวม
2551 1,227,373 1,620,132 1,987,278 4,834,783
2552 4,063,818 347,410 2,496,677 6,907,905
2553 4,204,863 158,777 2,431,892 6,795,532
2554 3,687,075 36,212 2,681,392 6,404,679
2555 4,769,273 83,738 3,081,389 7,934,400
2556 5,926,350 80,098 3,342,964 9,349,412
2557 6,926,586 16,308 3,959,303 10,902,197
2558 7,424,891 32,762 3,828,468 11,286,122
2559 6,399,540 11,585 4,223,066 10,634,190
2560 6,625,169 36,020 4,144,512 10,805,701
ปริมาณ : ตัน