การส่งออก

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2560

เดือน มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน
ม.ค. 499,572 4,180 361,168
ก.พ. 813,977 100 331,089
มี.ค. 714,752 343 352,188
เม.ย. 469,586 226 292,810
พ.ค. 510,266 147 376,265
มิ.ย. 405,114 4,091 368,513
ก.ค. 484,364 11,260 301,006
ส.ค. 426,072 65 334,028
ก.ย. 513,360 10,929 324,265
ต.ค. 558,640 362 354,269
พ.ย. 701,398 3,847 361,271
ธ.ค.
รวม 6,097,101 35,550 3,758,872
ปริมาณ : ตัน

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2550 - 2559

ปี มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน รวม
2550 3,130,459 1,693,044 2,208,272 7,031,775
2551 1,227,373 1,620,132 1,987,278 4,834,783
2552 4,063,818 347,410 2,496,677 6,907,905
2553 4,204,863 158,777 2,431,892 6,795,532
2554 3,687,075 36,212 2,681,392 6,404,679
2555 4,769,273 83,738 3,081,389 7,934,400
2556 5,926,350 80,098 3,342,964 9,349,412
2557 6,926,586 16,308 3,959,303 10,902,197
2558 7,424,891 32,762 3,828,468 11,286,122
2559 6,399,540 11,585 4,223,066 10,634,190
ปริมาณ : ตัน