การส่งออก

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2559

เดือน มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน
ม.ค. 530,585 334,285
ก.พ. 683,778 96 431,327
มี.ค. 619,409 464,661
เม.ย. 609,706 4,633 332,501
พ.ค. 601,850 753 301,557
มิ.ย. 428,633 488 256,990
ก.ค. 303,675  361 239,640
ส.ค. 450,471 396 336,858
ก.ย. 412,736 4,598 342,441
ต.ค. 534,018 98 398,852
พ.ย. 769,388 119 398,336
ธ.ค. 455,290 42 385,616
รวม 6,399,540 11,585 4,223,066
ปริมาณ : ตัน

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2549 - 2558

ปี มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน รวม
2549 3,967,125 394,089 2,308,033 6,669,247
2550 3,130,459 1,693,044 2,208,272 7,031,775
2551 1,227,373 1,620,132 1,987,278 4,834,783
2552 4,063,818 347,410 2,496,677 6,907,905
2553 4,204,863 158,777 2,431,892 6,795,532
2554 3,687,075 36,212 2,681,392 6,404,679
2555 4,769,273 83,738 3,081,389 7,934,400
2556 5,926,350 80,098 3,342,964 9,349,412
2557 6,926,586 16,308 3,959,303 10,902,197
2558 7,424,891 32,762 3,828,468 11,286,122
ปริมาณ : ตัน