การส่งออก

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2560

เดือน มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน
ม.ค. 499,572 4,180 361,507
ก.พ. 813,977 100 330,195
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม 1,313,548 4,279 691,702
ปริมาณ : ตัน

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2550 - 2559

ปี มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน รวม
2550 3,130,459 1,693,044 2,208,272 7,031,775
2551 1,227,373 1,620,132 1,987,278 4,834,783
2552 4,063,818 347,410 2,496,677 6,907,905
2553 4,204,863 158,777 2,431,892 6,795,532
2554 3,687,075 36,212 2,681,392 6,404,679
2555 4,769,273 83,738 3,081,389 7,934,400
2556 5,926,350 80,098 3,342,964 9,349,412
2557 6,926,586 16,308 3,959,303 10,902,197
2558 7,424,891 32,762 3,828,468 11,286,122
2559 6,399,540 11,585 4,223,066 10,634,190
ปริมาณ : ตัน