การส่งออก

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2562

เดือน มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน
ม.ค. 268,482 4,137 378,755
ก.พ. 298,775 509 436,272
มี.ค. 444,413 124 444,512
เม.ย. 257,537 465 284,012
พ.ค. 404,634 537 282,541
มิ.ย. 174,988 183 253,743
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม 1,848,830 5,955 2,079,835
ปริมาณ : ตัน

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2552 - 2561

ปี มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน รวม
2552 4,063,818 347,410 2,496,677 6,907,905
2553 4,204,863 158,777 2,431,892 6,795,532
2554 3,687,075 36,212 2,681,392 6,404,679
2555 4,769,273 83,738 3,081,389 7,934,400
2556 5,926,350 80,098 3,342,964 9,349,412
2557 6,926,586 16,308 3,959,303 10,902,197
2558 7,424,891 32,762 3,828,468 11,286,122
2559 6,399,540 11,585 4,223,066 10,634,190
2560 6,625,169 36,020 4,144,512 10,805,701
2561 4,047,799 11,387 3,968,813 8,027,998
ปริมาณ : ตัน