คณะกรรมการสมาคมฯ

img1
นางสุรีย์ ยอดประจง

นายกสมาคม

img2
นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช

กรรมการและที่ปรึกษา

img3
นายสุนัย สถาพร

กรรมการและที่ปรึกษา

img4
นายสมชาย ศรีตระกูล

กรรมการและที่ปรึกษา

img5
นายธำรงรัตน์ พิศาลบุตร

อุปนายก

img6
นายพินัย เกียรติเทพวรรณ

อุปนายก

img7
นายพิเชษฐ ตั้งสุณาวรรณ

อุปนายก

img8
นายสุรพงษ์ แสงศิริพงษ์พันธ์

อุปนายก

img9
นายสัมพันธ์ อภิวัฒนศร

อุปนายก

img10
นายประวิทย์ ประกฤตศรี

อุปนายก

img11
นายอำนาจ สุขประสงค์ผล

เลขาธิการ

img12
นายสมเกียรติ พันธ์จิตวุฒิชัย

รองเลขาธิการ

img13
นายปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์

รองเลขาธิการ

img14
นายภานุโรจ รังษิณาภรณ์

รองเลขาธิการ

img15
นายมงคล ทั้งไพศาล

เหรัญญิก

img16
นายโกสินทร์ จงพัฒนสมบัติ

นายทะเบียน

img17
นายสราวุธ เสรีธรณกุล

ปฏิคม

img18
นายลิขสิทธิ์ ปุณณุปูรต

ปฏิคม

img19
นายนเรศ วชิรานุลักษณ์

กรรมการ

P05-20.3
นายวิลเลี่ยม จู

กรรมการ

img21
นายจาง ซือ เหวิน

กรรมการ