คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562-63

1701
นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช

นายกสมาคมฯ

1702
นางสุรีย์ ยอดประจง

กรรมการและที่ปรึกษา

1703
นายสุนัย สถาพร

กรรมการและที่ปรึกษา

1704
นายสุรพงษ์ แสงศิริพงษ์พันธ์

อุปนายก

1705
นายพินัย เกียรติเทพวรรณ

อุปนายก

1706
นายประวิทย์ ประกฤตศรี

อุปนายก

1707
นายพิเชษฐ ตั้งสุณาวรรณ

อุปนายก

1708
นายธำรงรัตน์ พิศาลบุตร

เลขาธิการ

1709
นายปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์

รองเลขาธิการ

1710
นายภานุโรจ รังษิณาภรณ์

รองเลขาธิการ

1711
น.ส. บุญธรรม เศวตะดุล

รองเลขาธิการ

web1719
นายธำรงค์เดช อินทนิเวศน์

รองเลขาธิการ

1712
นายมงคล ทั้งไพศาล

เหรัญญิก

web1720
นายสัมพันธ์ อภิวัฒนศร

นายทะเบียน

1714
นายนเรศ วชิรานุลักษณ์

ปฏิคม

1715
นายสราวุธ เสรีธรณกุล

ปฏิคม

1713
นายโกสินทร์ จงพัฒนสมบัติ

ปฏิคม

1716
นายอำนาจ สุขประสงค์ผล

กรรมการ

1717
นายวิลเลี่ยม จู

กรรมการ

web1721
นายสุรศักดิ์ พงศ์ศรี

กรรมการ