คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562-63

นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช

นายกสมาคมฯ

นางสุรีย์ ยอดประจง

กรรมการและที่ปรึกษา

นายสุนัย สถาพร

กรรมการและที่ปรึกษา

นายสุรพงษ์ แสงศิริพงษ์พันธ์

อุปนายก

นายพินัย เกียรติเทพวรรณ

อุปนายก

นายประวิทย์ ประกฤตศรี

อุปนายก

นายพิเชษฐ ตั้งสุณาวรรณ

อุปนายก

นายธำรงรัตน์ พิศาลบุตร

เลขาธิการ

นายปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์

รองเลขาธิการ

นายภานุโรจ รังษิณาภรณ์

รองเลขาธิการ

น.ส. บุญธรรม เศวตะดุล

รองเลขาธิการ

นายธำรงค์เดช อินทนิเวศน์

รองเลขาธิการ

นายมงคล ทั้งไพศาล

เหรัญญิก

นายสัมพันธ์ อภิวัฒนศร

นายทะเบียน

นายนเรศ วชิรานุลักษณ์

ปฏิคม

นายสราวุธ เสรีธรณกุล

ปฏิคม

นายโกสินทร์ จงพัฒนสมบัติ

ปฏิคม

นายอำนาจ สุขประสงค์ผล

กรรมการ

นายวิลเลี่ยม จู

กรรมการ

นายสุรศักดิ์ พงศ์ศรี

กรรมการ