“จุรินทร์” เคาะประกันมันฯ 2.5 บาทต่อกก.

เกษตรผู้ปลูกมันฯ เฮ “จุรินทร์” เคาะประกันรายได้มันสำปะหลัง 2.5 บาทต่อกก. คิดจากต้นทุนที่กิโลกรัมละ 1 บาท 85 สตางค์ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ คาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 5.2 แสนครัวเรือน คิดเป็นวงเงิน 9,400 ล้านบาท เตรียมเสนอ นบมส. พิจารณา 11 พ.ย.นี้ ก่อนเสนอให้ครม.อนุมัติวงเงิน 12 พ.ย.คาดจ่ายเงินได้ 1 ธ.ค.นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อประชุมแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/63 ร่วมกับหน่วยงาน 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อกำหนดเงื่อนไขโครงการประกันรายได้ ว่าหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจมาแล้ว 3 ชนิด ปาล์ม ข้าว และยางพารา ไปแล้ว นั้น วันนี้ (27ต.ค.) ที่ประชุมเห็นชอบเคาะราคาประกันรายได้สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยเชื้อแป้ง 25% อยู่ที่กิโลกรัมละ 2 บาท 50 สตางค์ โดยคิดจากต้นทุนที่กิโลกรัมละ 1 บาท 85 สตางค์ ค่าขนส่ง 25 สตางค์ต่อกิโลกรัม และผลตอบแทน 20% หรือกิโลกรัมละ 40 สตางค์ กำหนดครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ หรือไม่เกิน 100 ตัน

โดยจะมีการประกาศราคาอ้างอิงจากราคาตลาดทุก 30 วัน ซึ่งเกษตรกรจะได้ส่วนต่างจากราคาอ้างอิงเทียบกับราคาประกันรายได้ และจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ภายใน 3 วัน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 และขอให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

“คาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 5.2 แสนครัวเรือน พื้นที่ 8.9 ล้านไร่ คิดเป็นวงเงิน 9,400 ล้านบาท โดยหลังจากนี้ จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง หรือ นบมส. วันที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 12 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้ 1 ธันวาคมนี้ เป็นเวลา 6 งวด จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ”

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเสริม เช่น การส่งเสริมการใช้ในประเทศมากขึ้น การเร่งรัดการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย กรณีที่ผลผลิตออกมากจนราคาตกจะมีมาตรการชะลอการขุดและชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร การคุมเข้มเพื่อป้องกันการลักลอบการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน การใช้อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกร การตั้งวอร์รูมมันสำปะหลังใน กรอ.พาณิชย์

สำหรับราคามันสำปะหลังวันนี้ (27ก.ย.62) ที่จังหวัดนครราชสีมา ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% อยู่ที่กิโลกรัมละ 2 บาท 30 สตางค์

ส่วนผลผลิตมันสำปะหลังปี 2562/63 ที่เริ่มออกสู่ตลาดช่วงเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 คาดว่าจะมีปริมาณ 31.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.55% และจะออกสู่ตลาดมากสุดในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ปริมาณ 17.61 ล้านตัน หรือคิดเป็น 55.96% ของผลผลิตทั้งหมด โดยแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังสำคัญ 7 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา กำแพงเพชร ชัยภูมิ กาญจนบุรี อุบลราชธานี นครสวรรค์ และสระแก้ว มีผลผลิตรวมประมาณ 16.01 ล้านตัน คิดเป็น 50.74% ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ