ทำเนียบนายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

pp1
ร.ต.ท. สุริยน ไรวา

2506-2507

pp2
นายอาร์ เอช โฮ

2508-2509

pp3
นายกระจ่าง รักษ์บำรุง

2510-2511, 2517

pp4
นายสุวิทย์ หวั่งหลี

2512-2514

pp5
นายประจักษ์ คำจิ่ม

2515-2516

pp6
นายสุรพล อัศวศิรโยธิน

2518, 2521-2525

pp7
นายเฉลิม สถาพร

2519

pp8
นายพินิจ ลีนะวัติ

2519-2520

pp9
นายสุกิจ หวั่งหลี

2526-2529,2530-2531,
2534-2535, 2536-2537

pp10
นายวิเชียร วนิชจักร์วงศ์

2529

pp11
นายเลียง ศรีสถาพร

2532-2533

pp12
นายสุรศักดิ์ พิเชฐพงศา

2536-2537, 2545-2546

 

pp13
นายเสรี เด่นวรลักษณ์

2538-2539, 2544-2545,
2552-2555

img3
นายสุนัย สถาพร

2546-2549

p5
นายเจน วงศ์บุญสิน

2550-2551

img1
นางสุรีย์ ยอดประจง

2556-2559

1701
นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช

2540-2543,
2560-ปัจจุบัน