พาณิชย์เร่งระบายมันสำปะหลัง รับมือผลผลิตทะลัก บี้ผู้ส่งออกซื้อสต๊อก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลัง ให้เร่งประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 59/60 ให้เกษตรกรได้รับรู้และเข้าใจ อีกทั้งขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและประสานไปยังกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อขอให้ผ่อนผันน้ำหนักบรรทุกเฉพาะรถบรรทุกของเกษตรกรที่ขนมันสำปะหลังไปจำหน่าย ณ จุดรับซื้อ

จากการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคามันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง พบว่า ขณะนี้จนถึงเดือนเมษายน 2560 ผลผลิตมันสำปะหลังสดจะออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประมาณ 17.89 ล้านตัน หรือ 57.34% ของผลผลิตรวมที่มีประมาณ 31.19 ล้านตันตามการคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องเตรียมมาตรการรับมือให้พร้อมเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

พร้อมกันนี้ กระทรวงจะควบคุมดูแลการตรวจสอบสต๊อกของผู้ส่งออก ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ที่กำหนดให้ผู้ส่งออกต้องเก็บสต๊อกมันสำปะหลังต่อการส่งออกในอัตราส่วน 1.5 ต่อ 1 หรือมีสินค้า 150 ตัน สามารถส่งออกได้ 100 ตัน ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกต้องซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นหากไม่สต๊อกไว้ตามที่กำหนด จะไม่สามารถส่งออกได้ล่าสุดได้มอบหมายให้นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรมต.ประจำกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบสต๊อกของผู้ส่งออกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 29 มกราคมนี้แล้ว และจะตรวจสอบสต๊อกของผู้ส่งออกรายอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้จะเร่งรัดให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยและสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง ที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2559 เร่งรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกร และขอให้ซื้อในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากที่ได้ตกลงกันไว้ด้วย

สำหรับการผลักดันการส่งออก ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานและติดตามผู้นำเข้าที่ได้เดินทางเข้ามาเจรจาจับคู่ธุรกิจ กับผู้ประกอบการไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นผู้นำเข้า 53 บริษัท ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย 39 บริษัท ที่ได้ลงนามเอ็มโอยูร่วมกัน เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากไทย 5 ฉบับ ปริมาณ 1.7 ล้านตัน มูลค่า 10,710 ล้านบาท ให้เร่งซื้อทั้งแป้งมัน มันเส้น มันอัดเม็ด และกากมันอัดเม็ดจากไทยโดยเร็ว เพื่อเร่งระบายผลผลิตในประเทศ

นางอภิรดีกล่าวว่าในส่วนข้อเสนอของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เสนอให้รัฐบาลรับซื้อหัวมันสดในราคากิโลกรัม (กก.) ละ 1.80 บาท และให้ลานมันเป็นผู้แปรสภาพเป็นมันเส้น และให้รัฐเก็บสต๊อกไว้ก่อนที่จะให้ผู้รับซื้อ หรือผู้ส่งออกที่สนใจมาซื้อนั้นกระทรวงรับที่จะพิจารณา แต่ต้องดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อน ส่วนข้อเสนอของสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ที่ให้รัฐสนับสนุนการผลิตมันเส้นสะอาด และเชื่อมโยงการจำหน่ายไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมเอทานอล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการแล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า