ราคา


วันที่
ราคาภายใน   ราคาส่งออก  อื่นๆ  (ราคาอ้างอิง)
หัวมัน (25%)
นครราชสีมา
(บาท/กก.)
มันเส้น
อยุธยา-ชลบุรี
(บาท/กก.)
แป้งมัน
ซุปเปอร์ไฮเกรด
กรุงเทพฯ
(บาท/กก.)
มันเส้น
F.O.B. เกาะสีชัง
(USD/ตัน)
แป้งมัน
F.O.B. กรุงเทพฯ
(USD/ตัน)
เอทานอล
(บาท/ลิตร)
กลูโคสไซรับ
82-83%
(บาท/กก.)
ซอร์บิทอล
70%
(บาท/กก.)
2 เม.ย. 62 2.30 – 2.50 6.10 – 6.50 220 21.96 17.50 – 17.90 22.08
4 เม.ย. 62 13.70 – 13.80 460 – 465 21.96 17.50 – 17.90 22.08
9 เม.ย. 62 2.30 – 2.50 6.10 – 6.40 215 – 220 21.96 17.50 – 17.90 22.08
11 เม.ย. 62 13.70 – 13.80 460 – 465 21.96 17.50 – 17.90 22.08
18 เม.ย. 62 13.70 – 13.80 460 – 465 21.96 17.50 – 17.90 22.08
23 เม.ย. 62 2.30 – 2.50 6.10 – 6.40 215 – 220 21.96 17.50 – 17.90 22.08
25 เม.ย. 62 13.70 – 13.80 460 – 465 21.96 17.50 – 17.90 22.08
30 เม.ย. 62 2.30 – 2.50 6.10 – 6.40 215 21.96 17.50 – 17.90 22.08
2 พ.ค. 62 13.50 – 13.70 450 – 455 21.96 17.30 – 17.70 21.90
7 พ.ค. 62 2.25 – 2.45 6.10 – 6.40 215 21.96 17.30 – 17.70 21.90
9 พ.ค. 62 13.50 – 13.60 450 – 455 21.96 17.30 – 17.70 21.90
14 พ.ค. 62 2.20 – 2.40 6.10 – 6.40 215 – 220 21.96 17.30 – 17.70 21.90
16 พ.ค. 62 13.30 – 13.50 445 – 450 21.96 17.20 – 17.60 21.81
21 พ.ค. 62 2.20 – 2.40 6.10 – 6.40 215 – 220 21.96 17.20 – 17.60 21.81
23 พ.ค. 62 13.30 – 13.50 445 – 450 21.96 17.00 – 17.40 21.64
28 พ.ค. 62 2.10 – 2.30 6.10 – 6.57 215 – 220 21.96 17.00 – 17.40 21.64
30 พ.ค. 62 13.30 – 13.50 445 – 450 21.96 17.00 – 17.40 21.64
4 มิ.ย. 62 2.10 – 2.30 6.10 – 6.57 220 – 225 21.96 17.00 – 17.40 21.64
6 มิ.ย. 62 13.30 – 13.50 445 – 450 21.96 17.00 – 17.40 21.64
11 มิ.ย. 62 2.10 – 2.30 6.10 – 6.57 220 – 225 21.96 17.00 – 17.40 21.64
13 มิ.ย. 62 13.10 – 13.20 445 – 450 21.96 16.80 – 17.20 21.46
18 มิ.ย. 62 2.10 – 2.30 6.10 – 6.57 225 21.96 16.80 – 17.20 21.46
20 มิ.ย. 62 12.90 – 13.00 440 – 445 21.96 16.80 – 17.20 21.46
25 มิ.ย. 62 2.10 – 2.30 6.50 – 6.65 230 – 235 21.96 16.80 – 17.20 21.46
27 มิ.ย. 62 12.90 – 13.00 440 – 445 21.96 16.70 – 17.10 21.38
2 ก.ค. 62 2.10 – 2.30 6.50 – 6.65 230 – 235 21.96 16.70 – 17.10 21.38
4 ก.ค. 62 12.90 – 13.00 440 – 445 21.96 16.70 – 17.10 21.38
9 ก.ค. 62 2.10 – 2.40 6.50 – 6.65 235 – 240 21.96 16.70 – 17.10 21.38