“อภิรดี” ตรวจสอบสถานการณ์การนำเข้ามันสำปะหลังตามแนวชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี

“อภิรดี” ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบสถานการณ์การนำเข้าผลิตภัณฑ์สำปะหลังตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าจนกระทบต่อราคาหัวมันสดในประเทศ พร้อมผลักดันให้มีการนำมันสำปะหลังไปผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้มากขึ้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 2560 ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง ปี 2559/60 โดยได้มีการติดตามสถานการณ์การนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน

ทั้งนี้ ยังได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจผลิตเอทานอล ธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลัง และธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตกระแสไฟฟ้า โดยได้ผลักดันให้มีการใช้มันสำปะหลังไปผลิตเอทานอลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยดูดซับมันสำปะหลังและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

“กระทรวงฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อลดข้อจำกัดและสร้างโอกาสในการผลักดันมันสำปะหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมเอทานอลได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ไบโอพลาสติก ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร” นางอภิรดีกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังในวิถีอินทรีย์ที่สามารถตอบโจทย์ด้านต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดต่างประเทศ

ที่มา : MGR Online