“อภิรดี” ผลักดันเพิ่มลานมันผลิตมันเส้นสะอาด รองรับผลผลิตหัวมันสด และช่วยดึงราคาให้สูงขึ้น

“อภิรดี” ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง เข้าเยี่ยมชมลานมันผลิตมันเส้นสะอาด เผยเตรียมผลักดันให้มีลานมันในลักษณะนี้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยรองรับผลผลิตหัวมันสดและดึงราคามันสดให้สูงขึ้น พร้อมผลักดันให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจ เพื่อร่วมมือกันผลิตมันเส้นสะอาด และเดินหน้าเพิ่ม Farm Outlet เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 10 ก.พ. 2560 ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง ปี 2559/60 ถือเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของประเทศ โดยได้เยี่ยมชมลานมันผลิตมันเส้นสะอาดของนายวันชัย วิริยะทรพันธุ์ เจ้าของกิจการลานมันชัยเรืองกิจ ณ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมันเส้นสะอาดรายใหญ่และแห่งแรกของจังหวัด และเป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังโดยการคิดค้นเครื่องจักรในการทำมันเส้นสะอาดด้วยตนเอง รวมทั้งขยายผลให้กับลานมันที่มีความสนใจในการที่จะพัฒนาคุณภาพมันเส้นของประเทศไทยให้สูงขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลัง โดยมันเส้นสะอาดที่ผลิตได้นำไปจำหน่ายให้กับโรงงานเอทานอลและผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงฯ จะผลักดันให้เกิดผู้ผลิตมันเส้นสะอาดในลักษณะนี้ให้ได้เพิ่มขึ้น เพราะจะมีส่วนช่วยในการรองรับผลผลิตหัวมันสด และช่วยผลักดันราคามันสำปะหลังให้สูงขึ้น

ส่วนการพบปะกลุ่มวิสาหกิจชาวไร่มันสำปะหลัง อำเภอไทรโยค ลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่เกิดจากความร่วมมือของเกษตรกรที่จะมุ่งเน้นดำเนินกิจการรวบรวมรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจ ให้เกษตรกรขายมันสำปะหลังได้ราคาดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากลานมันที่รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยในระยะต่อไปกลุ่มวิสาหกิจฯ มีเป้าหมายที่จะผลิตมันเส้นสะอาดรวมทั้งจัดเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อรอราคา ซึ่งกระทรวงฯ จะได้สนับสนุนและส่งเสริม พัฒนากลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

“หากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดต่างๆ มีการรวมกลุ่มและดำเนินกิจการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้มากขึ้น จะเป็นการพัฒนาตัวเกษตรกรเองรวมไปถึงพัฒนาคุณภาพมันเส้นของไทย และสามารถยกระดับราคามันสำปะหลังของไทยได้อย่างแน่นอน” นางอภิรดีกล่าว

สำหรับการเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลสิงห์ เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งแรกของจังหวัด เป็นการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยรวบรวมสินค้าเกษตรที่สำคัญจำหน่ายตรงจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยศูนย์จำหน่ายแห่งนี้ เริ่มต้นจากการที่ปั๊มน้ำมันบางจาก เป็นจุดแวะพักของนักเดินทางมีนักท่องเที่ยวสัญจรและแวะพักเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสในการสร้างช่องทางการจำหน่ายอีกทางหนึ่งและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยตรง ซึ่งกระทรวงฯ จะผลักดันให้มี Farm Outlet ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรต่อไป

ที่มา : MGR Online