เฝ้าระวังมันสำปะหลัง..ราก-หัวเน่า

ปัญหารากเน่า หัวเน่ามันสำปะหลังได้ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ระบายน้ำไม่ดี และใช้ท่อนพันธุ์จากพื้นที่มีการระบาดใน จ.ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์

ประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ฝากเตือนเกษตรกร ระยะนี้ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ก่อนการปลูก เก็บเศษเหง้า ซากมันสำปะหลังเผาทำลายทิ้ง ทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตร ควรไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเมทาแลกซิล อัตรา 20-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหว่านในช่วงการเตรียมดินก่อนปลูก

และช่วงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน หากพบการระบาดให้ขุดถอนต้นเผาทำลาย จากนั้นหว่านปูนขาวโดยรอบในรัศมี 1 เมตร หรือโรยเชื้อราไตรโคเดอร์มา บริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก กรณีระบาดรุนแรงมากให้ใช้สารเคมีฟอสอีทิล อะลูมิเนียม อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ราดต้นละ 300 ซีซี หรือพ่นอัตรา 150 กรัมต่อไร่

หลังการระบาดและก่อนปลูกใหม่ แปลงที่เคยระบาดควรเลื่อนฤดูปลูกเป็นปลายฝนเพื่อให้ผลผลิตออกในฤดูแล้ง หรือปลูกพืชหมุนเวียนด้วยธัญพืชก่อนปลูกมันสำปะหลัง ขอคำแนะนำโดยละเอียดได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน สำนักเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ