ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

ตามที่คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นให้ขายสินค้าไม่ควรต่ำกว่าราคาประกาศส่งออกมันเส้น เอฟ.โอ.บี.เกาะสีชัง มาระยะหนึ่งตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต ปี พ.ศ.2560/2561 เป็นต้นมา สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา อันส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ และประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ในทางปฏิบัติโดยปกติคณะกรรมการร่วมฯ จะมีการพิจารณาเพื่อประกาศราคาในทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน เพื่อให้การประกาศราคาสามารถแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบก่อนล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะกำหนดช่วงระยะเวลาในประกาศให้มีผล หลังประกาศประมาณ 5 วันทำการ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นเดือนที่มีจำนวนวันน้อยกว่าปกติ และโดยความพร้อมในการนัดหมายวันประชุม ซึ่งส่งผลให้การประชุมหารือในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้ปฏิบัติมาเล็กน้อย โดยแยกเป็น 2 ช่วงดังนี้คือ

1. การประชุมประจำเดือนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมไปเป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะมีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดงาน World Tapioca Conferrence’s 2018 การประกาศราคาส่งออกมันเส้นจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย ราคาที่ประกาศใช้ในครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 กำหนดช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคาตันละ 219 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี.เกาะสีชัง คณะกรรมการฯ ขอประกาศแก้ไขขยายเวลาเป็น วันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศที่จะประกาศในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ จะกำหนดช่วงเวลาประกาศระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2561

2. การประชุมประจำเดือนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 จะกำหนดการประชุมเลื่อนเวลาขึ้นมาในระยะ 1-2 วัน เพื่อให้การประกาศมีผลใช้ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2561 ไม่ต้องเลื่อนเวลาออกไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมฯ มีความห่วงใย และให้ความสำคัญต่อความร่วมมือของทุกท่าน ผลตอบรับอันดีของสมาชิกทุกท่าน เป็นกำลังใจสำคัญให้คณะกรรมการร่วมฯ มุ่งมั่นทำงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ สมาชิกสมาคมฯ และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ เพื่อให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังมั่นคง และยั่งยืนต่อไปในภายหน้า

P610208-02