ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

ตามที่คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นให้ขายสินค้าไม่ควรต่ำกว่าราคาประกาศส่งออกมันเส้น เอฟ.โอ.บี. ณ เกาะสีชัง มาระยะหนึ่งตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต ปี พ.ศ. 2560/2561 เป็นต้นมา คณะกรรมการร่วมฯ ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา อันส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ และประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

จากประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ในการประชุมหารือเพื่อที่จะพิจารณาราคาส่งออกประจำเดือน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น คณะกรรมการร่วมฯ พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนในช่วงระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทำให้มีวันหยุดยาวในประเทศจีนประมาณ 2 สัปดาห์ และเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ทำให้ข้อมูลภาวะการค้า การตลาด และค่าเงินหยวน ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ก่อนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลตรุษจีน คณะกรรมการฯ เล็งเห็นว่าหากดำเนินการพิจารณาตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ จะไม่สามารถสะท้อนสภาวะตลาดได้อย่างแท้จริง คณะกรรมการร่วมฯ ได้หารือแล้วจึงเห็นควรเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาราคาส่งออก จากเดิมก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ออกไปเป็นช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และการกำหนดช่วงระยะเวลาในประกาศจากเดิม ราคาที่ประกาศใช้ในครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดช่วงเวลาระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคาตันละ 220 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คณะกรรมการฯ ขอประกาศแก้ไขขยายเวลาเป็น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 และประกาศที่จะประกาศในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ จะกำหนดช่วงเวลาประกาศระหว่างวันที่ 3-15 มีนาคม 2561

คณะกรรมการร่วมฯ มีความตั้งใจในการพิจารณาบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตามภาวะที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทำงานเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อความร่วมมือของทุกท่าน ในการนำพาให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย เกิดความมั่นคง และยั่งยืนสืบต่อไป

P610223-02