การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 โดยก่อนการประชุมใหญ่ฯ ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “อัตราแลกเปลี่ยน และภาวะเศรษฐกิจโลก” โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาพรวมอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยในปัจจุบัน”

P610329-02 P610329-03 P610329-04 P610329-05 P610329-06 P610329-07 P610329-08 P610329-10P610329-09 P610329-11 P610329-12