เข้าพบอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ได้เข้าพบนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และรายงานภาวะการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และขอรับทราบนโยบายการส่งเสริมการตลาด และบริหารการค้าสินค้ามันสำปะหลังของกระทรวงฯ ในปัจจุบัน และอนาคต โดยนายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมฯ นายสุนัย สถาพร กรรมการและที่ปรึกษา นายสุรพงษ์ แสงศิริพงษ์พันธ์ อุปนายกสมาคมฯ และนายปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

P610411-04 P610411-05 P610411-03