คต. ยืนยันจีนยังต้องการนำเข้ามันสำปะหลังไทยอย่างต่อเนื่อง

กรมการค้าต่างประเทศ ยืนยันไทยยังส่งออกมันสำปะหลังไปจีนได้ตามปกติ พร้อมแนะผู้ประกอบการมันสำปะหลังของไทย เร่งพัฒนาศักยภาพของตนรองรับมาตรการการค้ารูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จึงได้ประสานสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่งตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงหลังจากมีกระแสข่าวว่าประเทศจีนจะไม่ซื้อมันสำปะหลังไทย โดยพบว่าประเทศจีนยังคงมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นต้น และปัจจุบันนโยบายการนำเข้ามันสำปะหลังของจีนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกมันสำปะหลังไปยังประเทศจีนได้ตามปกติ

สำหรับปี 2561 ราคามันสำปะหลังไทยสูงทั้งระบบ ผู้นำเข้าจีนจึงหันไปใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนมันสำปะหลังมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณส่งออกของไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดีพบว่าในปี 2561 ไทยส่งออกมันสำปะหลังไปจีนมูลค่ารวม 1,766.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น 2.48% จากปี 2560 ซึ่งมีมูลค่าส่งออกรวม 1,723.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจีนนำเข้ามันสำปะหลังเส้นปริมาณ 4.496 ล้านตัน ลดลง 36.74% จากปีก่อน และนำเข้าแป้งมันสำปะหลังปริมาณ 1.841 ล้านตัน ลดลง 11.91% จากปีก่อน โดยนำเข้าจากประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง ปริมาณ 3.934 ล้านตัน และ1.474 ล้านตันตามลำดับ

นายอดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารเป็นลำดับต้นๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลังของไทยจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของตนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ปรับเปลี่ยนกระบวนการแปรรูป การเก็บรักษา ตลอดจนความสะอาดในการขนส่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสุขอนามัยพืช เพื่อไม่ให้ประเทศคู่ค้าใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าในอนาคต

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ