​ครม.เพิ่มสินค้าควบคุม “ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มัน” สกัดโรคใบด่าง “หอมใหญ่” กันลักลอบนำเข้า

“พาณิชย์”เผย ครม.เห็นชอบบัญชีสินค้าควบคุมปี 62 ใหม่ ปรับรายละเอียดมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ เพิ่มต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์เข้ามาด้วย หวังสกัดโรคใบด่าง เกรงกระทบเกษตรกร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง พร้อมเพิ่มบัญชีคุม “หอมใหญ่” หลังนำเข้าทะลัก ทำราคาตก ส่วนครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน ตัดออกจากสินค้าควบคุม

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2562 ใหม่ โดยได้เพิ่มรายละเอียดสินค้าควบคุม จำนวน 1 รายการ คือ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปรับเป็น “ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์” และเพิ่มหอมใหญ่ เข้าเป็นสินค้าควบคุมอีก 1 รายการ แต่ตัดสินค้าครีมเทียมออกจากบัญชีสินค้าควบคุม ทำให้บัญชีสินค้าและบริการควบคุมในปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 52 รายการ

สำหรับสาเหตุที่ต้องปรับปรุงรายละเอียดของสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ เพราะปัจจุบันโรคไว้รัสใบด่างระบาด เป็นโรคร้ายแรง หากระบาดจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิต กระทบต่อรายได้เกษตรกร และยังกระทบต่ออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ทั้งมันเส้น แป้งมัน เอทานอล และอาหารสัตว์ จึงต้องมีการเข้าไปดูแลเรื่องการขนย้ายท่อนมันในพื้นที่ๆ มีการระบาด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดเพิ่มขึ้น

ส่วนหอมใหญ่ ที่ต้องเพิ่มเป็นสินค้าควบคุม เพราะเกษตรกรร้องเรียนถึงปัญหาการลักลอบนำเข้าหอมใหญ่ และทำให้ราคามีปัญหา โดยปี 2561 มีการนำเข้าหอมใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 3.6 หมื่นตัน เพิ่มเป็น 8.9 หมื่นตัน หรือเพิ่มขึ้น 144% จึงต้องมีการควบคุมการเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบนำเข้า โดยการนำเข้าแบบปกติจะเสียภาษีสูงถึง 57% แต่การลักลอบนำเข้า ไม่ต้องเสียภาษี

ขณะที่การยกเลิกครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน ออกจากสินค้าควบคุม เนื่องจากการบริโภคลดลง ตลาดมีผู้ประกอบการรายใหญ่จำนวนหลายราย มีการแข่งขันสูง และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งขอปรับราคาจำหน่ายสินค้า และไม่มีการร้องเรียนเรื่องราคาจำหน่ายสูงเกินสมควร รวมทั้งเดิมต้องมีการนำเข้าวัถตุดิบ (ไขมันเนย) ในการผลิต แต่ปัจจุบันได้ใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบทดแทน จึงไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมอีก

ที่มา : Commerce News Agency