การสัมมนา “จีนลดค่าเงินหยวน : ส่งผลกระทบต่อการค้ามันสำปะหลังไทยอย่างไร”

คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดการสัมมนา “จีนลดค่าเงินหยวน : ส่งผลกระทบต่อการค้ามันสำปะหลังไทยอย่างไร” โดยนายพูน พาณิชพิบูลย์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการบรรยาย
1. Economic & Markets Outlook
2. Industry outlook -Tapioca