​“พาณิชย์”เอาจริง จับลานมันเอาเปรียบเกษตรกร ไม่วัดเปอร์เซ็นต์แป้ง เครื่องชั่งหมดอายุ

กรมการค้าภายในส่งทีมตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกร ป้องกันลานมัน โรงแป้ง เอาเปรียบ พบลานมันที่สระแก้ว ไม่มีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนรับซื้อ สั่งเปรียบเทียบปรับและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว และพบเครื่องชั่งสิ้นอายุคำรับรองอีกรายที่สุรินทร์ สั่งปรับแล้วเช่นเดียวกัน ย้ำผู้ประกอบการต้องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง ติดป้ายราคาให้ชัด ส่วนเกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตตามอายุ ตรวจสอบการจำหน่าย หากพบถูกเอาเปรียบ ให้รีบแจ้ง 1569

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้กองตรวจสอบและปฏิบัติการ ศูนย์และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสำปะหลังในแหล่งผลิตสำคัญของผู้ประกอบการลานมัน และโรงงานแป้งมันจำนวน 150 แห่ง ใน 56 จังหวัด ตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ 165 เครื่อง และตรวจเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลัง 119 เครื่อง เพื่อดูแลเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย และไม่โดนเอารัดเอาเปรียบ

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบ พบพฤติกรรมการรับซื้อของผู้ประกอบการลานมันในพื้นที่จังหวัดสระแก้วรายหนึ่ง ไม่มีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนการรับซื้อ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบปรับ และยังได้ดำเนินคดีกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กกร. มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และได้นำตัวผู้กระทำความผิด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ส่วนผลการตรวจเครื่องชั่งรถยนต์ พบเครื่องชั่งที่สิ้นอายุคำรับรองไปแล้ว 1 ราย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการตรวจเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลัง พบว่าเครื่องถูกต้องทั้งหมด

“ได้กำชับให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อหัวมันจากเกษตรกร ให้มีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งและติดป้ายแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจน ส่วนเกษตรกรขอให้เก็บเกี่ยวผลผลิตตามอายุ โดยตัดเหง้า เอาดินออก เพื่อจะได้ไม่ถูกหักสิ่งเจือปน และควรจะตรวจสอบการจำหน่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วย หรือหากพบเห็นการเอาเปรียบ ให้รีบแจ้งสายด่วน 1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด”นายวัฒนศักย์กล่าว

สำหรับโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปีที่ 2 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 1 ซึ่งเป็นงวดแรก ราคากิโลกรัมละ 2.24 บาท มีส่วนต่างที่กับราคาหัวมันสำปะหลังสดที่รัฐบาลประกันไว้ที่ 2.50 บาท ทำให้มีส่วนต่างชดเชยอยู่ที่ 0.26 บาท ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา หากเกษตรกรรายใด ยังไม่ได้รับเงินส่วนต่าง สามารถแจ้งที่ ธ.ก.ส. ใกล้บ้าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ชมภาพการตรวจสอบ

ที่มา : Commerce News Agency