กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง

คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้
– สถานการณ์การผลิต และการค้ามันสำปะหลังของไทย โดยคุณบุญชัย ศรีชัยยงพานิช
– สถานการณ์เอทานอลของไทย โดยคุณสุนัย สถาพร
– สถานการณ์ข้าวโพด และแอลกอฮอล์ของจีน โดยคุณจาง ซือ เหวิน
– สถานการณ์การค้ามันเส้น โดยคุณปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์ และคุณชุมพร สุพัฒนผลาผล
– สถานการณ์การค้าแป้งมันสำปะหลังของไทยและเวียดนาม ผลผลิตของกัมพูชา และเวียดนาม โดยคุณอำนาจ สุขประสงค์ผล
– สถานการณ์สารให้ความหวานจากมันสำปะหลัง โดยคุณสุรศักดิ์ พงศ์ศรี
– สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยคุณธำรงค์เดช อินทนิเวศน์

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ให้เกียรติส่งผู้แทนเข้ารับฟังสถานการณ์ต่างๆ

อีกทั้งสถาบันการเงินต่างๆ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ และธ.กรุงไทย ได้ให้เกียรติส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน เพื่อรับทราบสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจ และอัตราแลกเปลี่ยน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

01 ภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง (คูณบุญชัย)

02 สถานการณ์แป้งมัน (คุณอำนาจ)

03 สถานการณ์โรคใบด่าง (คุณธำรงค์เดช)

04 ธนาคารกสิกรไทย

05 ธนาคารกรุงไทย

06 ธนาคารไทยพาณิชย์