ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 1

วันนี้ (18 ม.ค. 64) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้จัดงานแถลงข่าวการประกาศราคาแนะนำมันเส้นส่งออก โดยสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง 3 สมาคม ได้แก่สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กระทรวงพาณิชย์

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 1

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอประกาศ ราคาแนะนำมันเส้นส่งออกที่ ราคา 250 เหรียญสหรัฐเอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 18 – 24 มกราคม 2564 และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป

หมายเหตุ: ราคาส่งออกตันละ 250 เหรียญสหรัฐเอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจาก ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.40 บาท