ประกาศมาตรการของสมาคมฯ ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 4

31st Aug 2021 Association News

ประกาศ เรื่อง มาตรการของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4