ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

17/09/62 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.10 – 2.40
มันเส้น
Chips
木薯干片
6.50 – 6.65
19/09/62
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
13.00 – 13.20

เพิ่มเติม…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Diary Price

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

Association News

การสัมมนา “จีนลดค่าเงินหยวน : ส่งผลกระทบต่อการค้ามันสำปะหลังไทยอย่างไร”
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดการสัมมนา “จีนลดค่าเงินหยวน : ส่งผลกระทบต่อการค้ามันสำปะหลังไทยอย่างไร” โดยนายพูน พาณิชพิบูลย์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการบรรยาย 1. Economic & Markets Outlook 2. Industry outlook -Tapioca
กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง
สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับรู้สถานการณ์การค้ามันสำปะหลังในปัจจุบัน และนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ – สถานการณ์การค้าแป้งมันสำปะหลังของไทย และเวียดนาม โดยคุณอำนาจ สุขประสงค์ผล – สถานการณ์การค้ามันเส้น โดยคุณปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์ และคุณชุมพร สุพัฒนผลาผล – สถานการณ์การผลิต/การค้ามันสำปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และภาวะตลาดจีน โดยคุณบุญชัย ศรีชัยยงพานิช – สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยคุณธำรงค์เดช อินทนิเวศน์
ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคม KALIA ประเทศเกาหลีใต้
วันนี้ (12 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. คณะผู้แทน Korea Alcohol & Liquor Industry Association (KALIA) จากสาธารณรัฐเกาหลี นำคณะโดย Mr. Jaeduck Yang ผู้อำนวยการสมาคม KALIA เยือนสมาคมฯ เพื่อพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีนายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับ

General Information

“จุรินทร์”เคาะงบ 286 ล้าน ชดเชยไร่มัน 3 พันต่อไร่
นบมส.เห็นชอบให้ใช้งบกลาง 286 ล้านบาท แก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ทั้งเพื่อทำลายแปลงที่เกิดโรคระบาดกว่า 45,000 ไร่ และชดเชยความเสียหายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบไร่ละ 3,000 บาท หลังพบระบาดใน 11 จังหวัด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง หรือ นบมส.ระบุภายหลังการประชุม(19 ก.ย.62) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการป้องกัน และกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยจะใช้งบกลางวงเงิน 286 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จ่ายชดเชยใน 2 ส่วนคือการทำลายแปลงที่มีการระบาดและชดเชยให้กับเกษตรกร มีพื้นที่ทั้งหมด 45,400 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องแจ้งการพบโรคตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ...
ลุ้น‘จุรินทร์’กล่อมจีนเพิ่มนำเข้าข้าว-ผลไม้
นางอรมน กล่าวว่า ปัจจุบันจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าเกษตรไทย จีนนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นผลจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่ลดภาษีสินค้าเป็นศูนย์กว่าร้อยละ 90 รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในไทย จีน และประเทศอาเซียน ให้กับภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง นางอรมน กล่าวว่า งานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โป จัดที่มณฑลกว่างซี ซึ่งเป็นประตูเชื่อมอาเซียนและจีน เพราะเป็นมณฑลเดียวของจีนที่มีพรมแดนติดกับอาเซียนทั้งทางบก ทะเล และอากาศ และที่สำคัญเป็นช่องทางหลักขนส่งสินค้าเกษตรของไทยไปจีน โดยครึ่งหนึ่งของผลไม้จากอาเซียนในตลาดจีนเป็นการนำเข้าผ่านกว่างซี โดยปี 2561 ไทยส่งออกผลไม้ไปยังจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์มูลค่ากว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และช่วง 7 เดือนปีนี้ส่งออกผลไม้ไทยไปจีนแล้วกว่า 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การค้ารวม 2 ฝ่ายช่วง 7 เดือนมีมูลค่า 44,900 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งไทยส่งออกไปจีน ...
“เฉลิมชัย” อัดงบ 272 ล้านบาท ตัดวงจร โรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลัง พื้นที่ 8 จังหวัด
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุม ครม.เศรษฐกิจว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ปัญหาโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส เพื่อเกษตรกรจะได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความเสียหายของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังทั้งระบบ สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถขายผลผลิตคุณภาพดีได้ โดยชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ได้รับผลกระทบ ไร่ละไม่เกิน 3,000 บาท และเป็นค่าทำลาย ไร่ละ 3,000 บาท จะดำเนินการทำลายไร่มันสำปะหลังที่ติดโรค โดยการขุด ถอน และฝังดิน โดยตั้งเป้าทำลายไว้ที่ จำนวน 45,399 ไร่ โดยขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว โดยรวมวงเงินอนุมัติไว้ จำนวน 272ล้านบาท เป็นค่าชดเชย 136ล้านบาท และค่าทำลาย 136 ล้านบาท รวมทั้ง สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการควบคุม ...