ราคามันสำปะหลัง
Tapioca Price
木薯价格

26/01/21 (บาท/กก.)
Bath/Kg.
泰铢/公斤
หัวมัน
Roots     (25%)
鲜木薯
2.00 – 2.40
มันเส้น
Chips
木薯干片
6.45 – 6.90
21/01/21
แป้งมัน
Starch
木薯淀粉
13.20 – 13.30

Other…

bn_02

Exchange Rate

อัตรา
แลกเปลี่ยน

more

bn_06

Weather Forecast

พยากรณ์
อากาศ

more

bn_10

Oil price

ราคาน้ำมัน
วันนี้

more

Association News

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 2
ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 2 คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอประกาศ ราคาแนะนำมันเส้นส่งออกที่ ราคา 255 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2564 และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป หมายเหตุ:  ราคาส่งออกตันละ 255 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจาก ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.45 บาท
ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 1
วันนี้ (18 ม.ค. 64) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้จัดงานแถลงข่าวการประกาศราคาแนะนำมันเส้นส่งออก โดยสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง 3 สมาคม ได้แก่สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 1 คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอประกาศ ราคาแนะนำมันเส้นส่งออกที่ ราคา 250 เหรียญสหรัฐเอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 18 – 24 มกราคม 2564 ...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ – สถานการณ์การผลิต และการค้ามันสำปะหลังของไทย โดยคุณบุญชัย ศรีชัยยงพานิช – สถานการณ์เอทานอลของไทย โดยคุณสุนัย สถาพร – สถานการณ์ข้าวโพด และแอลกอฮอล์ของจีน โดยคุณจาง ซือ เหวิน – สถานการณ์การค้ามันเส้น โดยคุณปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์ และคุณชุมพร สุพัฒนผลาผล – สถานการณ์การค้าแป้งมันสำปะหลังของไทยและเวียดนาม ผลผลิตของกัมพูชา ...

General Information

ปริมาณการใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล
ปริมาณการใช้มันสำปะหลัง (มันสด) ในการผลิตเอทานอล ปี 2563 และ ปี 2564 During the meeting hosted by Department of Internal Trade, Ministry of Commerce on Jan 7, 2021 between 4 Tapioca Association and The Tapioca Ethanol Association who informed the meeting that this year, ...
แข่งตัดราคามันเส้นไปจีน กดหัวมันเหลือ1.90บาท/กก.
ออร์เดอร์มันเส้นไปจีนส่งมอบไตรมาสแรกปี 64 ทะลัก ลานมันเปิดศึกขายตัดราคาแย่งลูกค้า หวั่นชวดโอกาสทองดันราคาส่งออก กดหัวมันในประเทศวูบเหลือ 1.90-2.40 บาทต่อกก. มันสำปะหลังหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญ รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปีนี้เป็นปีที่ 2 วงเงินงบประมาณ 9,788 ล้านบาท มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วม 5.24 แสนครัวเรือน โดยต้องเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง31 มีนาคม 2564 ราคาประกันที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เวลานี้ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยที่ 1.90-2.40 บาทต่อกก. (แล้วแต่พื้นที่) ซึ่งหมายถึงรัฐยังต้องแบกรับภาระชดเชยส่วนต่างราคาต่อไป ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้ส่งออกขายตัดราคามันเส้นไปยังตลาดจีน นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ขณะนี้มีคำสั่งซื้อมันเส้นจากจีนเพื่อนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ทดแทนข้าวโพดในจีนที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น ...
​“พาณิชย์”เอาจริง จับลานมันเอาเปรียบเกษตรกร ไม่วัดเปอร์เซ็นต์แป้ง เครื่องชั่งหมดอายุ
กรมการค้าภายในส่งทีมตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกร ป้องกันลานมัน โรงแป้ง เอาเปรียบ พบลานมันที่สระแก้ว ไม่มีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนรับซื้อ สั่งเปรียบเทียบปรับและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว และพบเครื่องชั่งสิ้นอายุคำรับรองอีกรายที่สุรินทร์ สั่งปรับแล้วเช่นเดียวกัน ย้ำผู้ประกอบการต้องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง ติดป้ายราคาให้ชัด ส่วนเกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตตามอายุ ตรวจสอบการจำหน่าย หากพบถูกเอาเปรียบ ให้รีบแจ้ง 1569 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้กองตรวจสอบและปฏิบัติการ ศูนย์และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสำปะหลังในแหล่งผลิตสำคัญของผู้ประกอบการลานมัน และโรงงานแป้งมันจำนวน 150 แห่ง ใน 56 จังหวัด ตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ 165 เครื่อง และตรวจเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลัง 119 เครื่อง เพื่อดูแลเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย และไม่โดนเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้ ...