ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 7

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 7

05th Mar 2021 Association News

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 7

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอประกาศ ราคาแนะนำมันเส้นส่งออกที่ ราคา 268 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 8 – 21 มีนาคม 2564 และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป

หมายเหตุ: – ราคาส่งออกตันละ 268 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจาก ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.60 บาท

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 6

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 6

25th Feb 2021 Association News

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 6

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอประกาศ ราคาแนะนำมันเส้นส่งออกที่ ราคา 268 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2564 และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป

หมายเหตุ: – ราคาส่งออกตันละ 268 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจาก ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.60 บาท

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 5

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 5

18th Feb 2021 Association News

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 5

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอประกาศ ราคาแนะนำมันเส้นส่งออกที่ ราคา 268 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป

หมายเหตุ: – ราคาส่งออกตันละ 268 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจาก ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.60 บาท

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 4

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 4

05th Feb 2021 Association News

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 4

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอประกาศ ราคาแนะนำมันเส้นส่งออกที่ ราคา 264.00 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป

หมายเหตุ: – ราคาส่งออกตันละ 264.00 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจาก ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.55 บาท

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 3

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 3

28th Jan 2021 Association News

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 3

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอประกาศ ราคาแนะนำมันเส้นส่งออกที่ ราคา 259 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป

หมายเหตุ :  ราคาส่งออกตันละ 259 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจาก ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท

 

ปริมาณการใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล

ปริมาณการใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล

21st Jan 2021 General Information

ปริมาณการใช้มันสำปะหลัง (มันสด) ในการผลิตเอทานอล ปี 2563 และ ปี 2564

During the meeting hosted by Department of Internal Trade, Ministry of Commerce on Jan 7, 2021 between 4 Tapioca Association and The Tapioca Ethanol Association who informed the meeting that this year, ethanol factories will use more tapioca to produce ethanol due to the shortage of molasses, from 3 million to 5 million tons of tapioca roots

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 2

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 2

21st Jan 2021 Association News

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 2

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอประกาศ ราคาแนะนำมันเส้นส่งออกที่ ราคา 255 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2564 และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป

หมายเหตุ:  ราคาส่งออกตันละ 255 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจาก ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.45 บาท

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 1

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 1

18th Jan 2021 Association News

วันนี้ (18 ม.ค. 64) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้จัดงานแถลงข่าวการประกาศราคาแนะนำมันเส้นส่งออก โดยสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง 3 สมาคม ได้แก่สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กระทรวงพาณิชย์

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย
เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 1

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้พิจารณาจากสถานการณ์มันสำปะหลังทั้งใน และต่างประเทศ จึงขอประกาศ ราคาแนะนำมันเส้นส่งออกที่ ราคา 250 เหรียญสหรัฐเอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 18 – 24 มกราคม 2564 และใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นนำราคาดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศต่อไป

หมายเหตุ: ราคาส่งออกตันละ 250 เหรียญสหรัฐเอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจาก ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.40 บาท

แข่งตัดราคามันเส้นไปจีน กดหัวมันเหลือ1.90บาท/กก.

แข่งตัดราคามันเส้นไปจีน กดหัวมันเหลือ1.90บาท/กก.

18th Jan 2021 General Information

ออร์เดอร์มันเส้นไปจีนส่งมอบไตรมาสแรกปี 64 ทะลัก ลานมันเปิดศึกขายตัดราคาแย่งลูกค้า หวั่นชวดโอกาสทองดันราคาส่งออก กดหัวมันในประเทศวูบเหลือ 1.90-2.40 บาทต่อกก.

มันสำปะหลังหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญ รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปีนี้เป็นปีที่ 2 วงเงินงบประมาณ 9,788 ล้านบาท มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วม 5.24 แสนครัวเรือน โดยต้องเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง31 มีนาคม 2564 ราคาประกันที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เวลานี้ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยที่ 1.90-2.40 บาทต่อกก. (แล้วแต่พื้นที่) ซึ่งหมายถึงรัฐยังต้องแบกรับภาระชดเชยส่วนต่างราคาต่อไป ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้ส่งออกขายตัดราคามันเส้นไปยังตลาดจีน นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ขณะนี้มีคำสั่งซื้อมันเส้นจากจีนเพื่อนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ทดแทนข้าวโพดในจีนที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น โดยไตรมาสแรกปี 2564 มีคำสั่งซื้อเข้ามาเฉลี่ย 3 แสนตันต่อเดือน จากช่วงเดียวกันปีที่แล้วเฉลี่ย 8-9 หมื่นตันต่อเดือน แต่เวลานี้ราคาส่งออกเริ่มลดลงจากมีการขายตัดราคาของผู้ค้าในประเทศด้วยกันเอง เทียบราคาเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ราคาส่งออกเอฟโอบีอยู่ที่ 270 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ช่วงนี้เหลือ 240 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน (ลดลง 30 ดอลลาร์หรือประมาณ 900 บาทต่อตัน)

“เรื่องดังกล่าว 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันฯ คงต้องมาหารือกันเพื่อกำหนดเพดาน หรือราคาขั้นตํ่าในการส่งออก จากที่เคยมีการกำหนดเพดานราคาเมื่อหลายปีก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาหัวมันสดของเกษตรกร รวมถึงเสียโอกาสด้านราคาส่งออก อย่างไรก็ดีหากไม่มีอะไรผิดพลาดคาดปีนี้ไทยจะส่งออกมันเส้นได้ไม่ตํ่ากว่า 4-5 ล้านตัน จากปีที่แล้วส่งออกได้ประมาณ 3 ล้านตันจากขาดแคลนวัตถุดิบหัวมันสด ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้งและโรคใบด่าง แต่ปีนี้สถานการณ์นํ้าท่าดีกว่าปีที่ผ่านมา คาดผลผลิตหัวมันสดน่าจะไม่ตํ่ากว่า 28 ล้านตันช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออก และคำสั่งซื้อน่าจะดีตลอดทั้งปี และน่าเป็นอีกหนึ่งปีทอง แต่ขออย่างเดียวผู้ค้าอย่าขายตัดราคากัน”

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ในปี 2562 ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกชนิดปริมาณ 6.60 ล้านตัน มูลค่า 80,972 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการส่งออกมันเส้น 2.40 ล้านตัน มูลค่า 16,282 ล้านบาท แป้งมันสำปะหลัง 2.83 ล้านตัน มูลค่า 38,547 ล้านบาท ที่เหลือเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอื่น ๆ

ส่วนช่วง 11 เดือนแรกปี 2563 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกชนิดปริมาณ 6.42 ล้านตัน มูลค่า 74,767 ล้านบาท (-1.5%) ในจำนวนนี้เป็นการส่งออกมันเส้น 2.72 ล้านตัน มูลค่า 18,711 ล้านบาท แป้งมันสำปะหลัง 2.51 ล้านตัน มุลค่า 32,604 ล้านบาท ที่เหลือเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอื่นๆ โดยตลาดส่งออกหลัก 5 อันดับแรกได้แก่ จีน (สัดส่วน 60%) และญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

​“พาณิชย์”เอาจริง จับลานมันเอาเปรียบเกษตรกร ไม่วัดเปอร์เซ็นต์แป้ง เครื่องชั่งหมดอายุ

​“พาณิชย์”เอาจริง จับลานมันเอาเปรียบเกษตรกร ไม่วัดเปอร์เซ็นต์แป้ง เครื่องชั่งหมดอายุ

03rd Dec 2020 General Information

กรมการค้าภายในส่งทีมตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกร ป้องกันลานมัน โรงแป้ง เอาเปรียบ พบลานมันที่สระแก้ว ไม่มีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนรับซื้อ สั่งเปรียบเทียบปรับและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว และพบเครื่องชั่งสิ้นอายุคำรับรองอีกรายที่สุรินทร์ สั่งปรับแล้วเช่นเดียวกัน ย้ำผู้ประกอบการต้องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง ติดป้ายราคาให้ชัด ส่วนเกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตตามอายุ ตรวจสอบการจำหน่าย หากพบถูกเอาเปรียบ ให้รีบแจ้ง 1569

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้กองตรวจสอบและปฏิบัติการ ศูนย์และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสำปะหลังในแหล่งผลิตสำคัญของผู้ประกอบการลานมัน และโรงงานแป้งมันจำนวน 150 แห่ง ใน 56 จังหวัด ตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ 165 เครื่อง และตรวจเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลัง 119 เครื่อง เพื่อดูแลเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย และไม่โดนเอารัดเอาเปรียบ

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบ พบพฤติกรรมการรับซื้อของผู้ประกอบการลานมันในพื้นที่จังหวัดสระแก้วรายหนึ่ง ไม่มีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนการรับซื้อ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบปรับ และยังได้ดำเนินคดีกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กกร. มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และได้นำตัวผู้กระทำความผิด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ส่วนผลการตรวจเครื่องชั่งรถยนต์ พบเครื่องชั่งที่สิ้นอายุคำรับรองไปแล้ว 1 ราย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการตรวจเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลัง พบว่าเครื่องถูกต้องทั้งหมด

“ได้กำชับให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อหัวมันจากเกษตรกร ให้มีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งและติดป้ายแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจน ส่วนเกษตรกรขอให้เก็บเกี่ยวผลผลิตตามอายุ โดยตัดเหง้า เอาดินออก เพื่อจะได้ไม่ถูกหักสิ่งเจือปน และควรจะตรวจสอบการจำหน่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วย หรือหากพบเห็นการเอาเปรียบ ให้รีบแจ้งสายด่วน 1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด”นายวัฒนศักย์กล่าว

สำหรับโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปีที่ 2 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 1 ซึ่งเป็นงวดแรก ราคากิโลกรัมละ 2.24 บาท มีส่วนต่างที่กับราคาหัวมันสำปะหลังสดที่รัฐบาลประกันไว้ที่ 2.50 บาท ทำให้มีส่วนต่างชดเชยอยู่ที่ 0.26 บาท ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา หากเกษตรกรรายใด ยังไม่ได้รับเงินส่วนต่าง สามารถแจ้งที่ ธ.ก.ส. ใกล้บ้าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ชมภาพการตรวจสอบ

ที่มา : Commerce News Agency

Recent Posts