หนุนเจรจาลาวปลุกค้าชายแดน เพิ่มเพดานสินค้านำเข้าจากไทย

หนุนเจรจาลาวปลุกค้าชายแดน เพิ่มเพดานสินค้านำเข้าจากไทย

สภาหอการค้าฯ ชง “สมคิด” เจรจาลาว ปลุกการค้าชายแดน-ท่องเที่ยว จี้คมนาคมเพิ่ม 3 เส้นทางเชื่อมลาว-เวียดนาม เปิดเสรีนำเข้าข้าวโพด-มัน หนุนร่วมพัฒนาเขต ศก.พิเศษ เพิ่มเพดานสินค้านำเข้าจากไทย

แหล่งข่าวจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย นำโดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. 2560 นอกจากจะมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนระหว่าง 2 ประเทศแล้ว สภาหอการค้าฯได้เสนอให้มีการเจรจาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งหาทางแก้ปัญหาอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับ สปป.ลาวเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการสานต่อความร่วมมือของทั้ง2 ประเทศ หลังก่อนหน้านี้ตัวแทนภาครัฐและเอกชนไทยได้ประชุมหารือติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว และตัวแทนภาคเอกชนไทยนำโดย นายอาสา สารสิน ได้นำคณะไปประชุม Lao-Thai Business Forum ร่วมกับภาคเอกชนลาว ที่ สปป.ลาว ช่วงกลางเดือน ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา พบว่าปัจจุบันการค้าการลงทุนระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนลาวยังมีปัญหาอุปสรรคหลายด้าน จึงเสนอขอให้ภาครัฐเร่งแก้ไขเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่ายมากขึ้น

เพิ่มเส้นทางการค้า-ท่องเที่ยว

ข้อเสนอของเอกชนไทยโดยสภาหอการค้าฯ มีทั้งเรื่องการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และการแก้ปัญหาการค้าชายแดนที่เป็นอุปสรรคทั้งของฝ่ายไทยและ สปป.ลาวอาทิ เสนอรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงคมนาคม ขยายเส้นทางเศรษฐกิจเพิ่ม 3 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.เส้นทางคู่ขนานPara North-South บ่อเต็น-อุดมชัย-หลวงพระบาง-ไชยบุรี-แก่นเท้า-ท่าลี่-เลย-เพชรบูรณ์-สระบุรี-กรุงเทพฯ เชื่อมเส้นทาง R3A ทางฝั่งไทย ที่ด่านผาแก้ว และด่านภูดู่ จ.อุตรดิตถ์

2.เพิ่มเส้นทาง East West Economic Corridor จากกาฬสินธุ์-สกลนคร-นครพนม ผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ที่คำม่วน ไปถนนหมายเลข 12 ผ่านด่านนาพาว ด่านจาลอ ในเวียดนาม ไปเชื่อมถนนหมายเลข 1 ที่ฮาติง เวียดนาม 3.คู่ขนาน Para East West Economic Corridor จากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ผ่านช่องเม็ก วันเตา สปป.ลาว-จำปาสัก-อัตตะปือ-คอนทุม ในเวียดนาม

ขอนำเข้าข้าวโพด-มันสำปะหลัง

ขอให้ทางการไทยอนุญาตให้นำเข้าสินค้าเกษตรบางรายการอย่างข้าวเหนียวข้าวโพด มันสำปะหลัง จาก สปป.ลาว โดยเปิดให้สามารถขายในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการ จากปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้าสินค้าดังกล่าวผ่านตามแนวชายแดน และให้ยกฐานะจุดผ่อนปรน ด่านบ้านฮวก จ.พะเยา ด่านปางมอน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยว ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและ สปป.ลาว อยู่ระหว่างการพิจารณา ขณะที่การขอนำเข้าข้าวเหนียว ปัจจุบันติดข้อกฎหมายไม่สามารถนำเข้าได้ ในทางปฏิบัติต้องเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาทบทวน

ส่วนการนำเข้าข้าวโพด แม้สามารถนำเข้าได้ตามพันธกรณีความตกลงองค์การค้าโลก (WTO) แต่อัตราภาษีอยู่ในระดับที่สูง

เพิ่มเพดาน VAT เป็น 200 US

การแก้ปัญหากรณี สปป.ลาว จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10 % สำหรับการนำเข้าสินค้าจากฝั่งไทย ในส่วนของสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 เหรียญสหรัฐขึ้นไป หรือประมาณ 1,500 บาท เอกชนไทยขอให้รัฐบาลไทยเจรจาขอผ่อนปรนกับรัฐบาล สปป.ลาว โดยขอให้ขยายเพดานการจัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยเพิ่มวงเงินจากเกินกว่า 50 เหรียญสหรัฐขึ้นไป เป็นเกินกว่า 200 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 6,000 บาทขึ้นไป ซึ่งจากการหารือร่วมกันระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนลาวได้ข้อสรุปว่า เอกชนลาวจะช่วยผลักดันเรื่องนี้อีกทางหนึ่ง และให้เปิดจุดบริการคืน VAT สำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวไทยและลาวบริเวณด่านชายแดน

ร่วมพัฒนาเขต ศก.พิเศษ

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกทางการค้า ขอให้สถาบันการเงินไทยตามด่านชายแดนรับแลกเปลี่ยนเงินสกุลกีบ กับลดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างกัน ลาวขอให้ผู้ประกอบการไทยที่ส่งสินค้าไปขาย สปป.ลาว ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยให้ติดฉลากสินค้าเป็นภาษาลาว ให้ควบคุมไม่ให้นำสินค้าหมดอายุเข้าไปขายใน สปป.ลาว การร่วมกันศึกษาแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการค้า การเงิน และอุตสาหกรรม หรือ Joint Border Special Economic Zones เชียงราย-แขวงบ่อแก้ว, เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย-ท่านาแล้ง เวียงจันทน์, นครพนม-ท่าแขก, มุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต และช่องเม็ก-วังเตา

การร่วมกันศึกษาและพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการค้าชายแดน การรณรงค์ให้นักธุรกิจชายแดนทั้งไทยและลาวนำเอกสาร Form D มาใช้เพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าและส่งออก การขยายเวลาปิดด่านหนองคาย มุกดาหาร และนครพนม จากปัจจุบัน 22.00 น. เป็น 24.00 น. ฯลฯ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลังตอบรับ พณ. รับซื้อมันสดล็อตสุดท้ายปลายฤดูกาล

สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลังตอบรับ พณ. รับซื้อมันสดล็อตสุดท้ายปลายฤดูกาล

สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลังตอบรับ พณ. รับซื้อมันสดล็อตสุดท้ายปลายฤดูกาล พยุงราคา-บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล และในฐานะนายกสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง เปิดเผยว่าในช่วงนี้เป็นที่ทราบดีว่าเป็นปลายฤดูกาล การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ผลผลิตออกมาน้อยไม่ต่อเนื่อง นโยบายของผู้ประกอบการเอทานอลภายใต้สมาชิกของสมาคมฯ ยังคงเปิดรับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกร ให้ดำเนินการรับซื้อเพื่อช่วยพยุงราคาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยมันสำปะหลังที่จะทำการรับซื้อในล็อตสุดท้ายนี้จะนำไปผลิตเป็นเอทานอลต่อไป

“สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลังยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการรับซื้อมันสำปะหลังสด เพื่อนำมาผลิตเป็นเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง เนื่องจากในอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลจะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2015) ส่งผลให้มีปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ คาดว่าความต้องการใช้เอทานอลของไทยในปี 2560 จะอยู่ที่วันละประมาณ 4 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 10% ซึ่งปัจจุบันยอดการใช้เอทานอลต่อวันในเดือน ม.ค. และ ก.พ. 2560 ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก 3.66 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 3.74 ล้านลิตรต่อวัน” นายเดชพนต์กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ผวจ.สระแก้ว ตั้ง 3 แนวทางแก้ปัญหาชาวไร่มันฯ ขายผลผลิตไม่ได้

ผวจ.สระแก้ว ตั้ง 3 แนวทางแก้ปัญหาชาวไร่มันฯ ขายผลผลิตไม่ได้

สระแก้ว – ผวจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ อ.วัฒนานคร แก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในพื้นที่ไม่สามารถขายผลผลิตได้หมด หลังโรงงานแป้งมันหยุดการรับซื้อ แจงแนวทางแก้ไขมีทั้งการรับซื้อหัวมันสดที่ถูกเทกองหน้าโรงงานให้หมดก่อนรับซื้อมันฯ ค้างไร่ และหัวมันฯ ที่จะขุดใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เมื่อเวลา 16.30 น.วันนี้ (1 พ.ค.) นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางไปยังบริเวณด้านหน้าโรงงานแป้งมันเอี่ยมบูรพา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว หลังได้รับรายงานว่า เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ จ.สระแก้ว กว่า 300 คน ได้นำรถบรรทุกหัวมันสดกว่า 100 คัน นำหัวมันสดมาเทกองที่บริเวณด้านหน้าโรงงานดังกล่าว พร้อมปักหลักชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ผู้ประกอบการที่หยุดรับซื้อมันฯ โดยอ้างว่าเครื่องจักรเสีย หันมารับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกร หลังเกิดปัญหาคิวตกค้าง และมันสำปะหลังได้รับความเสียหายจำนวนมาก

ทั้งนี้ เมื่อเดินทางไปถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมหารือกับตัวแทนบริษัทเอี่ยมบูรพา อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวแทนเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังประมาณ 8 คน เข้าร่วม โดยมีจุดประสงค์สำคัญที่การหาหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากโรงงานสามารถรับซื้อมันฯ ได้เพียง 700-800 ตันต่อวันเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เกษตรกรได้เรียกร้องให้โรงงานรับซื้อผลผลิตทั้งหมด รวมทั้งต้องการให้เปิดโรงงานใหม่ที่ถูกสั่งปิดไปก่อนหน้า เพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อให้ได้ทั้งหมด

ด้าน นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ชี้แจงต่อเกษตรถึงข้อสรุปเบื้องต้นว่า ทางโรงงานจะรับซื้อหัวมันที่ตกค้างบริเวณหน้าโรงงานก่อนทั้งหมดในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคมนี้ ส่วนในวันที่ 3 พฤษภาคม จะรับซื้อมันที่ค้างไร่ก่อน และจะเริ่มรับซื้อหัวมันที่ขุดใหม่อีกวันละ 1,100 ตัน น ในราคา 1.30 บาทต่อกิโลกรัมในวันถัดดไป และจะให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้มีคิวตกค้างอีก

ด้าน นายศุภกฤต พรรคนาวิน อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ปัญหาโรงงานใหม่ที่ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ เนื่องมาจากเป็นก่อสร้างก่อนที่จะได้รับอนุญาต จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงงานไว้ก่อน ซึ่งทางโรงงานได้ร้องอุทธรณ์ไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการพิจารณาในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ชาวยางตลาดผุดอาชีพใหม่หน้าแล้ง บดต้นมันสำปะหลัง โกยเงินเดือนละ 3 หมื่น

ชาวยางตลาดผุดอาชีพใหม่หน้าแล้ง บดต้นมันสำปะหลัง โกยเงินเดือนละ 3 หมื่น

วันที่ 27 เมษายน 2560 จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพในช่วงฤดูแล้ง ของชาวบ้านในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่าที่บ้านคำเจริญ หมู่ 9 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้มีหลายครอบครัวประกอบอาชีพบดลำต้นและใบมันสำปะหลัง เพื่อส่งขายให้กับฟาร์มเลี้ยงวัว มองเห็นอนาคตที่สดใส ก่อนที่จะรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

นายบัวศรี หินศิลา อายุ 55 ปี ประชาชนในบ้านคำเจริญ หมู่ 9 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้เริ่มหาลำต้นมันสำปะหลังมาทำการบดแล้วตากแห้ง เพื่อบรรจุกระสอบนำส่งขายให้กับฟาร์มเลี้ยงวัวเมื่อปี 2557 โดยได้แนวทางและวิธีการจากญาติชาว จ.อุดรธานี เริ่มแรกซื้อเครื่องบดมือสอง ราคา 25,000 บาท นำลำต้นมันสำปะซึ่งมีส่วนของใบติดมาด้วย มาเข้าเครื่องบดผสมกัน แล้วผึ่งแดดให้แห้ง รองด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อง่ายในการจัดเก็บ ผึ่งเพียง 2 แดดก็แห้ง บรรจุกระสอบๆละประมาณ 15 กก. จำหน่ายราคากระสอบละ 50-70 บาท โดยเจ้าของฟาร์มวัวจะรับซื้อเป็นอาหารเสริมให้กับวัว ซึ่งลำต้นมันสำปะหลังบดดังกล่าว ให้คุณค่าอาหารด้านเพิ่มเนื้อ เพิ่มไขมันและเพิ่มน้ำนม

นายบัวศรีกล่าวอีกว่า ช่วงแรกๆก็นำลำต้นมันสำปะหลังของตนที่ถึงอายุเก็บผลผลิตมาบด พอยอดสั่งซื้อมากขึ้น ลำต้นมันสำปะหลังของตนไม่เพียงพอ ก็ต้องไปให้ติดต่อขอซื้อกับเจ้าของรายอื่นบ้าง หรือจ้างแรงงานไปช่วยบ้าง จึงมีรายจ่ายเพิ่มเข้ามาเฉลี่ยวันละ 600 บาท แต่ก็ถือว่าคุ้ม เพราะทำง่าย ขั้นตอนการทำไม่ซับซ้อน สามารถทำสองคนผัวเมียได้ ที่สำคัญทำได้ตลอดปี จากที่เคยทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง และเวลาส่วนมากจะว่างงาน พอได้อาชีพใหม่โดยทำการบดลำมันสำปะหลัง ก็จึงยึดเป็นอาชีพหลัก ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาไม่เคยว่างงานเลย ที่สำคัญทำง่าย ขายง่าย มีตลาดรองรับแน่นนอน โดยมีฟาร์มรับซื้อตอนนี้ 6 แห่ง ในเขต จ.กาฬสินธุ์และใกล้เคียง จัดส่งเดือนละประมาณ 5 เที่ยว รายได้เที่ยวละ 6,000 บาท เฉลี่ยมีรายได้เดือนละ 30,000 บาท

ทั้งนี้ จากการที่ตนมีอาชีพใหม่ ที่ทำแล้วมีรายได้ ไม่ยุ่งยาก ก็มีญาติๆและเพื่อนบ้านหลายครอบครัวทำตามตน ก่อนที่จะรวมตัวกัน 7 ครัวเรือนไปขอยื่นจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบดลำต้นมันสำปะหลังกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ยางตลาด ซึ่งจะเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับอาชีพบดลำต้นมันสำปะหลัง เพื่อเป็นอาหารเสริมเลี้ยงวัวต่อไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้หยุดเล่นน้ำสงกรานต์หลายวัน ทั้งรดน้ำ ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ มีลูกหลานมาเยี่ยมยาม และไปทำบุญที่วัด จึงไม่ได้บดลำมันสำปะหลังตากแห้ง ขณะที่มีออร์เดอร์เข้ามามาก จึงได้เร่งผลิตกันยกใหญ่ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

ที่มา : มติชนออนไลน์

พาณิชย์ดึงโรงงานแป้ง-เอทานอลซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกร

พาณิชย์ดึงโรงงานแป้ง-เอทานอลซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกร

“พาณิชย์” ดึงโรงแป้ง โรงงานเอทานอล รับซื้อมันสำปะหลังล็อตสุดท้ายจากเกษตรกร หลังนายกฯ สั่งดูแลด่วน

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตมันสำปะหลังเหลืออยู่ คาดว่าจะมีเหลืออีกประมาณ 6 ล้านตัน หรือประมาณ 20% จากยอดรวมผลผลิตปีนี้ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 31 ล้านตัน ลงพื้นที่ไปสำรวจปริมาณผลผลผลิตมันสำปะหลังที่ยังคงเหลือว่ามีเท่าไร และให้ประสานงานกับ 4 สมาคมมันสำปะหลัง เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อหัวมันสำปะหลังจากเกษตร เพื่อดึงราคาให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ จากการประสานงานในเบื้องต้น โรงงานแป้งมันสำปะหลังจะขยายระยะเวลาการพักโรงงานออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่จะปิดโรงงานในสิ้นเดือนเม.ย.นี้ เพราะปกติของทุกปี ช่วงนี้ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดหมดแล้ว ขณะที่ลานมัน ก็พร้อมที่จะรับซื้อและรวบรวมหัวมันสดจากเกษตรกรในพื้นที่ๆ ห่างไกล เพื่อนำไปส่งให้โรงงานแป้งมันต่อไป

“กระทรวงฯขอให้เกษตรกรอย่าขุดมันที่ยังโตไม่เต็มที่ ยังอายุไม่ได้เกณฑ์ที่จะมีแป้ง เพราะขุดไป ก็มีแต่น้ำ ไม่มีแป้ง จะให้ขายได้ราคาดีคงเป็นไปไม่ได้ ซึ่งพาณิชย์จังหวัดต้องเข้าไปทำความเข้าใจ เพราะขุดช้าไปอีกนิด แต่ได้ราคาดีขึ้น ไม่ใช่ว่า จะเตรียมดินไปปลูกพืชอย่างอื่น ก็เลยขุดมันออก ทำแบบนี้ มันไม่ได้ราคา”น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้ประสานงานไปยังโรงงานผลิตเอทานอล เพื่อให้เข้ามารับซื้อมันสำปะหลัง เพื่อนำไปผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น รวมทั้งหารือแผนการรับซื้อในระยะยาว หลังจากที่รัฐบาลได้เพิ่มสัดส่วนการใช้เอทานอลในน้ำมันดีเซลจากบี 5 เป็นบี 7 ทำให้มีความต้องการใช้มากขึ้น และยังมีแนวโน้มว่ากากน้ำตาลจะมีปริมาณน้อยลง ทำให้ความต้องการใช้มันสำปะหลังทำเอทานอลเพิ่มขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด กระทรวงฯ ได้มีการจัดตั้งวอร์รูม เพื่อช่วยดูแลและเข้าไปแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาเกิดขึ้น โดยมีนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าทีม และยังได้มีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมา เพื่อรับแจ้งปัญหา และสถานการณ์เกี่ยวกับมันสำปะหลังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร สมาคมมันสำปะหลัง และผู้ประกอบการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

กรมฝนหลวงฯ ช่วยพื้นที่การเกษตรมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา

กรมฝนหลวงฯ ช่วยพื้นที่การเกษตรมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา

วันที่ 19 เมษายน 2560 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า จากรายงานการขอรับบริการฝนหลวงวันที่ 16 – 18 เมษายน 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ขอรับบริการจากอำเภอสูงเนินและโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จึงมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรเป้าหมาย

โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 18 เมษายน 2560 พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่อำเภอสูงเนิน ปักธงชัย ขามทะเลสอ โนนไทย โนนสูง โชคชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สามารถช่วยเหลือพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรที่ขอรับบริการฝนหลวงมาได้

ส่วนในภาคต่างๆ ที่มีการปฏิบัติภารกิจในวันดังกล่าว ภาคเหนือ มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ภาคกลาง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอดอนเจดีย์ อู่ทอง หนองหญ้าไซ ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน รวมถึงบริเวณพื้นที่อำเภอตาคลี ตากฟ้า พยุหะคีรี ไพศาลี ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอวิเชียรบุรีและบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ส่วนทางภาคตะวันออก มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอปลวกแดง วังจันทร์ เขาชะเมา แกลง จังหวัดระยอง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ลุ่มรับน้ําอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ดอกกราย หนองปลาไหล คอลงใหญ่ และประแสร์ และภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตรอำเภอแก่งกระจาน ท่ายาง หนองหญ้าปล้อง ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนปราณบุรี ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ขอรับบริการฝนหลวงทางภาคเหนือ สามารถปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางได้ ขณะเดียวกันกรมฝนหลวงฯ จะพยายามปฏิบัติการฝนหลวงให้ตกทุกพื้นที่ตามที่มีการขอรับบริการฝนหลวงให้ทั่วถึงต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ตลาดมันเส้นสะดุด! ชาวไร่ร่อนหนังสือถึง”สมคิด” มันราคาร่วง จีนชะลอซื้อไม่ส่งเรือมารับสินค้า

ตลาดมันเส้นสะดุด! ชาวไร่ร่อนหนังสือถึง”สมคิด” มันราคาร่วง จีนชะลอซื้อไม่ส่งเรือมารับสินค้า

ตลาดมันเส้นสะดุดจีนไม่ส่งเรือมารับสินค้า เอกชนสต๊อกล้นฉุดราคามันเส้นดิ่งต่ำกว่า 5 บาท ชาวไร่โอดขายมัน 1 กก. ซื้อไข่ไก่ได้ไม่ถึง 1 ฟอง วอน “สมคิด” กำกับดูแลการส่งออกห้ามขายต่ำ-คุมเข้มมันสำปะหลังเพื่อนบ้าน

แหล่งข่าวจากวงการมันสำปะหลัง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้โรงงานมันเส้นมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตประกาศหยุดดำเนินการรับซื้อ เพราะประสบปัญหาสต๊อกเต็ม เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม 2560 มีผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้สามารถผลิตมันเส้นเข้าสู่ระบบได้ถึง 1 ล้านตัน แต่ส่งออกได้เพียง 600,000 ตัน จากปกติควรจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 850,000 ตัน ทำให้ไม่สามารถซื้อมันสำปะหลังลอตใหม่เข้ามาได้

“เมื่อผู้ส่งออกไม่สามารถส่งออกได้ ก็เกิดปัญหาสต๊อกเต็ม สภาพคล่องหมด ไม่สามารถรับซื้อมันสำปะหลัง และท้ายสุดจะไปแข่งลดราคาส่งออก ซึ่งตอนนี้เริ่มเห็นราคาต่ำกว่าตันละ 160 เหรียญสหรัฐต่อตันแล้ว จากปีก่อนที่อยู่ 170-180 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นราคามันเส้น กก.ละ 4.80 บาท ต่ำที่สุดที่เคยเห็นมา และทอนเป็นราคาหัวมันสำปะหลัง เปอร์เซ็นต์แป้ง 25% อยู่ที่ กก.ละ 1.60 บาท บางจังหวัด เช่น กาฬสินธุ์ รับซื้อเพียง 1.20 บาทเท่านั้น”

สาเหตุที่การส่งออกชะลอตัวลง เพราะผู้นำเข้าจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของการส่งออกไม่ส่งเรือมารับสินค้า โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้ในประเทศจีนมีการตรวจสอบมลภาวะจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และเคมีภัณฑ์ จนส่งผลให้โรงงานหลายแห่งปิดตัวลง ประกอบกับค่าเฟดเรือปรับตัวสูงขึ้น 3-5 เหรียญสหรัฐต่อตันจากก่อนหน้านี้ ทำให้ผู้ซื้อชะลอการรับมอบ

ขณะที่ปริมาณซัพพลายมันสำปะหลังออกสู่ตลาดอย่างมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมโดยไม่เพียงเฉพาะมันสำปะหลังไทยแต่ยังมีมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปีนี้ออกมากระจุกตัวในช่วงนี้เป็นอย่างมาก แต่คาดว่าปีนี้กัมพูชาจะเพิ่มพื้นที่ปลูก และมีผลผลิตหัวมันสำปะหลัง 9 ล้านตัน แต่อาจมีบางส่วนได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โดยจะเหลือผลผลิตมันเส้น 5 ล้านตันส่งไปเวียดนาม 1 ล้านตัน และส่งมาไทย 4 ล้านตัน

แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าตลาดจีนจะอ้างว่าความต้องการใช้มันเส้นลดลง แต่ราคาแอลกอฮอล์จีนปีนี้อยู่ที่ตันละ 4,500 หยวน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ตันละ 4,400 หยวน ส่วนราคาเคมีภัณฑ์อยู่ที่ตันละ 5,100 หยวนสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 4,700 หยวน ซึ่งไม่น่าจะเป็นเหตุผลในการชะลอซื้อ

อย่างไรก็ตาม เอกชนเชื่อว่าภาวะการชะลอตัวของตลาดน่าจะเป็นช่วงสั้น เพราะหลังจากนี้ในช่วงไตรมาส 2 จะเริ่มฟื้น เพราะผลผลิตข้าวโพดของจีน ซึ่งเป็นคู่แข่งมันสำปะหลังไทย จะมีปริมาณลดลงตามนโยบายลดพื้นที่ปลูก ปริมาณสต๊อกที่ยกมาจากปี 2559/2560 เหลือ 20 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าปี 2558/2559 ที่เคยมี 50 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจาก 180 เป็น 197 ล้านตัน จึงน่าจะทำให้ราคาข้าวโพดไม่ลดลงมากนัก จะเป็นโอกาสที่มันเส้นกลับไปแข่งขันได้

นายธีระชาติ เสยกระโทก ผู้ประสานงานสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลัง กล่าวว่า ขณะนี้กำลังจะทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้ามาดูแลปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำลงเหลือ กก.ละ 1.60 บาท ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุน โดยขอให้รัฐบาลเพิ่มการกำกับดูแลการกำหนดราคาส่งออก ไม่ให้ไปขายราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกร หากรายใดขายต่ำจะให้กรมสรรพากรเข้าไปดำเนินการมาตรการทางภาษี หรือระงับการส่งออกของผู้ส่งออกรายนั้น ๆ ไป หรือรัฐบาลจะมีนโยบายในการงดส่งออกสินค้ามันสำปะหลังในช่วงที่มันประเทศเพื่อนบ้านออกสู่ตลาดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี

“มันสำปะหลังเคยขึ้นชื่อว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศทำรายได้150,000 ล้านบาท รัฐบาลพยายามลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน แต่วันนี้ชาวไร่มันสำปะหลังคงเห็นแล้วว่าช่องว่างนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อพี่น้องเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังมาทั้งปี พอขุดมันสำปะหลังออกมาขาย ราคามันสำปะหลัง 1 กิโลกรัมยังไม่พอซื้อไข่ไก่ 1 ฟองเลย แล้วชาวไร่จะอยู่ต่อไปได้อย่างไร เทียบกับผู้ประกอบการทั้งลานมันและโรงงานแป้งมัน ซึ่งเป็นผู้รับซื้อหัวมันไปแปรรูปจำหน่าย ส่วนมากจะมีกำไร ยิ่งโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง สามารถทำกำไรจากการแปรรูปอย่างต่ำ กก.ละ 1 บาท หรือตันละ 1,000 บาท ที่ผ่านมาชาวไร่พัฒนาและปรับวิธีคิด เช่น ถ้ามีที่ดิน 30 ไร่ แบ่งมันสำปะหลังที่ได้มาแปรรูป 10 ไร่ ส่วนอีก 20 ไร่ ขุดหัวมันสดขายไป ทำให้หัวมันสดออกสู่ตลาดน้อยที่สุด รัฐบาลควรมีมาตรการเข้มข้น และเอาจริงเอาจังมากกว่าทุกวันนี้”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ราคา’มันสำปะหลัง’ดิ่งฮวบ!! วอนรัฐหามาตรการช่วยเกษตรกร

ราคา’มันสำปะหลัง’ดิ่งฮวบ!! วอนรัฐหามาตรการช่วยเกษตรกร

สถานการณ์ราคามันสำปะหลังตกต่ำ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคอีสานวอนภาครัฐหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เมืองย่าโมจัดงานวันสำปะหลังโคราชยกระดับผลผลิตให้เกษตรกร

20 ก.พ.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธีระ เอื้ออภิธร เลขาธิการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ราคามันสำปะหลังในประเทศไม่ค่อยดีมากนักและราคาลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังที่ทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับตลาดรับซื้อจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดรับซื้อรายใหญ่กดราคา จึงทำให้ราคามันสำปะหลังตกต่ำ

โดยปัจจุบันราคามันสำปะหลังสด มีราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 1.60-1.65 บาท และคาดว่าสถานการณ์ราคามันสำปะหลังจะคงยังทรงตัวต่อเนื่องไปอีก โดยจังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากกว่า 1,800,000 ไร่ ถือว่ามากที่สุดของประเทศ ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดปีละประมาณ 6-7 ล้านตันต่อปี ขณะที่ผลผลิตภาพรวมมันสำปะหลังทั้งประเทศมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 25-27 ล้านตันต่อปี

นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล กรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ปัญหาราคาไม่ดีของมันสำปะหลังที่ตกต่ำในปัจจุบันเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องของผลผลิตมันสำปะหลังที่ทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก และปัญหาที่ผู้ประกอบการชาวจีนมาตั้งโรงงานรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทย จึงทำให้ถูกกดราคาได้ง่าย

สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงอยากให้ภาครัฐหามาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของตนคิดว่าตอนปี 2559 ราคายังพอรับไหว แต่ก็ไม่ดี ขณะเดียวกันมันสำปะหลังของกัมพูชาและลาวผลผลิตหัวมันสำปะหลังมีจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ลาวเดิมกว่า 100% หรือกว่า 1 ล้านตันที่เคยปลูก แต่ปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 250% หรือ 3 ล้านตันใน 5 แขวงของลาว สำหรับของไทยคิดว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปน่าจะปรับฟื้นขึ้นมา ต่อเนื่องไปถึงปลายปี 60/61 น่าจะค่อนข้างดีซึ่งในปี 61 ราคาน่าจะขึ้นมากพอสมควร ต่อเนื่องปี 62 น่าจะขึ้นแบบมากๆ

ส่วนการที่คนจีนมาตั้งโรงงานในประเทศไทยจำนวนมากเพื่อส่งผลผลิตกลับไปทำให้ราคาตกต่ำนั้น ตนทราบดีว่าคนจีนทำแบบถึงลูกถึงคนมาแฝงตัวแบบรู้ข้อมูลเรานานแล้วและค้าขายโดยไม่ผ่านคนกลางโดยการไดเร็กโดยตรงไปเลย ซึ่งจะได้ของมีคุณภาพและราคาถูก ฉะนั้นตรงนี้ทำให้มีการเอาเปรียบคนไทย เช่น โรงงานตนส่งขายให้จีนแค่ 10% แต่รายอื่นๆส่งขาย 60-70% ส่วนราคาที่ตกต่ำเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกรต้องลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้กับพื้นที่มากขึ้น ไม่อย่างนั้นต้นทุนจะสูงหรือการที่ต้องช่วยกันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และภาครัฐ การร่วมด้วยช่วยกันถึงจะช่วยเกษตรกรได้ ฉะนั้นการต่อกรการแข่งขันทางการค้ากับประเทศจีน กัมพูชา ลาวเราต้องรวมพลังในระดับประเทศไทย ภาครัฐต้องสนับสนุนให้โรงงานแป้งผลิตแป้งแล้วส่งต่างประเทศให้มากขึ้น นายวีระศักดิ์ฯ กล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดนครราชสีมา จะมีการจัดงานวันสำปะหลังโคราช 2560 ครั้งที่ 2 (Koart Tapioca Fair 2017) พืชมหัศจรรย์กับชาวไร่มันอัจฉริยะ “เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมมันสำปะหลังไทย” ร่วมจัดงานกับงานเกษตรสุรนารี 60 หรือ SAF 2017 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนทั้งระบบอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังภายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปพัฒนาต่อยอดให้มีการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยยกระดับผลผลิตต่อไร่และสามารถผลิตมันสำปะหลังให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

“อภิรดี” ตรวจสอบสถานการณ์การนำเข้ามันสำปะหลังตามแนวชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี

“อภิรดี” ตรวจสอบสถานการณ์การนำเข้ามันสำปะหลังตามแนวชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี

“อภิรดี” ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบสถานการณ์การนำเข้าผลิตภัณฑ์สำปะหลังตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าจนกระทบต่อราคาหัวมันสดในประเทศ พร้อมผลักดันให้มีการนำมันสำปะหลังไปผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้มากขึ้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 2560 ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง ปี 2559/60 โดยได้มีการติดตามสถานการณ์การนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน

ทั้งนี้ ยังได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจผลิตเอทานอล ธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลัง และธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตกระแสไฟฟ้า โดยได้ผลักดันให้มีการใช้มันสำปะหลังไปผลิตเอทานอลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยดูดซับมันสำปะหลังและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

“กระทรวงฯ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อลดข้อจำกัดและสร้างโอกาสในการผลักดันมันสำปะหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมเอทานอลได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ไบโอพลาสติก ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร” นางอภิรดีกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังในวิถีอินทรีย์ที่สามารถตอบโจทย์ด้านต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดต่างประเทศ

ที่มา : MGR Online

“อภิรดี” ผลักดันเพิ่มลานมันผลิตมันเส้นสะอาด รองรับผลผลิตหัวมันสด และช่วยดึงราคาให้สูงขึ้น

“อภิรดี” ผลักดันเพิ่มลานมันผลิตมันเส้นสะอาด รองรับผลผลิตหัวมันสด และช่วยดึงราคาให้สูงขึ้น

“อภิรดี” ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง เข้าเยี่ยมชมลานมันผลิตมันเส้นสะอาด เผยเตรียมผลักดันให้มีลานมันในลักษณะนี้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยรองรับผลผลิตหัวมันสดและดึงราคามันสดให้สูงขึ้น พร้อมผลักดันให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจ เพื่อร่วมมือกันผลิตมันเส้นสะอาด และเดินหน้าเพิ่ม Farm Outlet เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 10 ก.พ. 2560 ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง ปี 2559/60 ถือเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของประเทศ โดยได้เยี่ยมชมลานมันผลิตมันเส้นสะอาดของนายวันชัย วิริยะทรพันธุ์ เจ้าของกิจการลานมันชัยเรืองกิจ ณ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมันเส้นสะอาดรายใหญ่และแห่งแรกของจังหวัด และเป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังโดยการคิดค้นเครื่องจักรในการทำมันเส้นสะอาดด้วยตนเอง รวมทั้งขยายผลให้กับลานมันที่มีความสนใจในการที่จะพัฒนาคุณภาพมันเส้นของประเทศไทยให้สูงขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลัง โดยมันเส้นสะอาดที่ผลิตได้นำไปจำหน่ายให้กับโรงงานเอทานอลและผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงฯ จะผลักดันให้เกิดผู้ผลิตมันเส้นสะอาดในลักษณะนี้ให้ได้เพิ่มขึ้น เพราะจะมีส่วนช่วยในการรองรับผลผลิตหัวมันสด และช่วยผลักดันราคามันสำปะหลังให้สูงขึ้น

ส่วนการพบปะกลุ่มวิสาหกิจชาวไร่มันสำปะหลัง อำเภอไทรโยค ลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่เกิดจากความร่วมมือของเกษตรกรที่จะมุ่งเน้นดำเนินกิจการรวบรวมรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจ ให้เกษตรกรขายมันสำปะหลังได้ราคาดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากลานมันที่รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยในระยะต่อไปกลุ่มวิสาหกิจฯ มีเป้าหมายที่จะผลิตมันเส้นสะอาดรวมทั้งจัดเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อรอราคา ซึ่งกระทรวงฯ จะได้สนับสนุนและส่งเสริม พัฒนากลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

“หากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดต่างๆ มีการรวมกลุ่มและดำเนินกิจการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้มากขึ้น จะเป็นการพัฒนาตัวเกษตรกรเองรวมไปถึงพัฒนาคุณภาพมันเส้นของไทย และสามารถยกระดับราคามันสำปะหลังของไทยได้อย่างแน่นอน” นางอภิรดีกล่าว

สำหรับการเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลสิงห์ เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งแรกของจังหวัด เป็นการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยรวบรวมสินค้าเกษตรที่สำคัญจำหน่ายตรงจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยศูนย์จำหน่ายแห่งนี้ เริ่มต้นจากการที่ปั๊มน้ำมันบางจาก เป็นจุดแวะพักของนักเดินทางมีนักท่องเที่ยวสัญจรและแวะพักเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสในการสร้างช่องทางการจำหน่ายอีกทางหนึ่งและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยตรง ซึ่งกระทรวงฯ จะผลักดันให้มี Farm Outlet ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรต่อไป

ที่มา : MGR Online

Recent Posts