ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 13 (3 – 15 มี.ค. 61)

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น ครั้งที่ 13 (3 – 15 มี.ค. 61)

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 226 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง

หมายเหตุ:
– ราคาส่งออกตันละ 226 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจากราคาเกษตรกรที่ 2.53 บาท/กก. เชื้อแป้ง 25% ณ จังหวัดนครราชสีมา
– ราคาส่งออกตันละ 226 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง เมื่อทอนเป็นราคาขายแอลกอฮอล์ ณ มณฑลซานตง และเจียงซู เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5,419 หยวน
– ปัจจุบันราคาขายแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันสำปะหลัง ณ มณฑลซานตง และเจียงซู เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5,375 หยวน

P610226-02 P610226-03 P610226-04

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

ตามที่คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นให้ขายสินค้าไม่ควรต่ำกว่าราคาประกาศส่งออกมันเส้น เอฟ.โอ.บี. ณ เกาะสีชัง มาระยะหนึ่งตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต ปี พ.ศ. 2560/2561 เป็นต้นมา คณะกรรมการร่วมฯ ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา อันส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ และประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

จากประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ในการประชุมหารือเพื่อที่จะพิจารณาราคาส่งออกประจำเดือน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น คณะกรรมการร่วมฯ พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนในช่วงระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทำให้มีวันหยุดยาวในประเทศจีนประมาณ 2 สัปดาห์ และเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ทำให้ข้อมูลภาวะการค้า การตลาด และค่าเงินหยวน ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ก่อนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลตรุษจีน คณะกรรมการฯ เล็งเห็นว่าหากดำเนินการพิจารณาตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ จะไม่สามารถสะท้อนสภาวะตลาดได้อย่างแท้จริง คณะกรรมการร่วมฯ ได้หารือแล้วจึงเห็นควรเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาราคาส่งออก จากเดิมก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ออกไปเป็นช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และการกำหนดช่วงระยะเวลาในประกาศจากเดิม ราคาที่ประกาศใช้ในครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดช่วงเวลาระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคาตันละ 220 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คณะกรรมการฯ ขอประกาศแก้ไขขยายเวลาเป็น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 และประกาศที่จะประกาศในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ จะกำหนดช่วงเวลาประกาศระหว่างวันที่ 3-15 มีนาคม 2561

คณะกรรมการร่วมฯ มีความตั้งใจในการพิจารณาบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตามภาวะที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทำงานเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อความร่วมมือของทุกท่าน ในการนำพาให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย เกิดความมั่นคง และยั่งยืนสืบต่อไป

P610223-02

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 12 เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น 18-28 ก.พ. 61

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 12 เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น 18-28 ก.พ. 61

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 220 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง

หมายเหตุ:

– ราคาส่งออกตันละ 220 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจากราคาหัวมันของเกษตรกรที่ 2.48 บาท/กก. เชื้อแป้ง 25% ณ จังหวัดนครราชสีมา
– ราคาส่งออกตันละ 220 เหรียญสหรัฐเอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง เมื่อทอนเป็นราคาขายแอลกอฮอล์ ณ มณฑลซานตง และเจียงซู เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5,289 หยวน
– ปัจจุบันราคาขายแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันสำปะหลัง ณ มณฑลซานตง และเจียงซู เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5,263 หยวน

P610212-02 P610212-03 P610212-04

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

ประกาศคณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

ตามที่คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ได้ประกาศขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นให้ขายสินค้าไม่ควรต่ำกว่าราคาประกาศส่งออกมันเส้น เอฟ.โอ.บี.เกาะสีชัง มาระยะหนึ่งตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต ปี พ.ศ.2560/2561 เป็นต้นมา สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา อันส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ และประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ในทางปฏิบัติโดยปกติคณะกรรมการร่วมฯ จะมีการพิจารณาเพื่อประกาศราคาในทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน เพื่อให้การประกาศราคาสามารถแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบก่อนล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะกำหนดช่วงระยะเวลาในประกาศให้มีผล หลังประกาศประมาณ 5 วันทำการ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นเดือนที่มีจำนวนวันน้อยกว่าปกติ และโดยความพร้อมในการนัดหมายวันประชุม ซึ่งส่งผลให้การประชุมหารือในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้ปฏิบัติมาเล็กน้อย โดยแยกเป็น 2 ช่วงดังนี้คือ

1. การประชุมประจำเดือนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมไปเป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะมีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดงาน World Tapioca Conferrence’s 2018 การประกาศราคาส่งออกมันเส้นจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย ราคาที่ประกาศใช้ในครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 กำหนดช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคาตันละ 219 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี.เกาะสีชัง คณะกรรมการฯ ขอประกาศแก้ไขขยายเวลาเป็น วันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศที่จะประกาศในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ จะกำหนดช่วงเวลาประกาศระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2561

2. การประชุมประจำเดือนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 จะกำหนดการประชุมเลื่อนเวลาขึ้นมาในระยะ 1-2 วัน เพื่อให้การประกาศมีผลใช้ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2561 ไม่ต้องเลื่อนเวลาออกไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมฯ มีความห่วงใย และให้ความสำคัญต่อความร่วมมือของทุกท่าน ผลตอบรับอันดีของสมาชิกทุกท่าน เป็นกำลังใจสำคัญให้คณะกรรมการร่วมฯ มุ่งมั่นทำงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ สมาชิกสมาคมฯ และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ เพื่อให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังมั่นคง และยั่งยืนต่อไปในภายหน้า

P610208-02

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีสมาคมฯ

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีสมาคมฯ

สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีสมาคมการค้ามันสำปะหลัง 2561 ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ถนนบางนา-ตราด กม.14 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

P610202-02 P610202-03 P610202-04 P610202-05 P610202-06 P610202-07 P610202-08 P610202-09 P610202-10 P610202-11 P610202-12 P610202-13 P610202-14 P610202-15 P610202-16 P610202-17 P610202-18 P610202-19 P610202-20 P610202-21 P610202-22 P610202-23 P610202-24 P610202-25 P610202-26 P610202-27

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 11 เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น 1-15 ก.พ. 61

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 11 เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น 1-15 ก.พ. 61

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้มีมติขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 219 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง

หมายเหตุ:

– ราคาส่งออกตันละ 219 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจากราคาหัวมันของเกษตรกรที่ 2.45 บาท/กก. เชื้อแป้ง 25% ณ จังหวัดนครราชสีมา
– ราคาส่งออกตันละ 219 เหรียญสหรัฐเอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง เมื่อทอนเป็นราคาขายแอลกอฮอล์ ณ มณฑลซานตง และเจียงซู เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5,331 หยวน
– ปัจจุบันราคาขายแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันสำปะหลัง ณ มณฑลซานตง และเจียงซู เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5,413 หยวน ในขณะที่ราคาแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากข้าวโพด ณ มณฑลซานตง อยู่ที่ตันละ 6,150 หยวน

P610125-03 P610125-04 P610125-06

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น 16-31 ม.ค. 61

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น 16-31 ม.ค. 61

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้มีมติขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 215 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง

หมายเหตุ:

– ราคาส่งออกตันละ 215 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจากราคาหัวมันของเกษตรกรที่ 2.45 บาท/กก. เชื้อแป้ง 25% ณ จังหวัดนครราชสีมา
– ราคาส่งออกตันละ 215 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง เมื่อทอนเป็นราคาขายแอลกอฮอล์ ณ มณฑลซานตง และเจียงซู เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5,358 หยวน
– ปัจจุบันราคาขายแอลกอฮอล์ ณ มณฑลซานตง และเจียงซู เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5,938 หยวน

P610110-02 P610110-03 P610110-04

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น 1-15 ม.ค. 61

ประกาศคณะกรรมการร่วมฯ เรื่อง ราคาส่งออกมันเส้น 1-15 ม.ค. 61

คณะกรรมการร่วมดูแลการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ได้มีมติขอความร่วมมือสมาชิกผู้ส่งออกมันเส้นไม่ควรขายต่ำกว่าราคาตันละ 212 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง

หมายเหตุ:

– ราคาส่งออกตันละ 212 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง คำนวณมาจากราคาหัวมันของเกษตรกรที่ 2.45 บาท/กก. เชื้อแป้ง 25% ณ จังหวัดนครราชสีมา
– ราคาส่งออกตันละ 212 เหรียญสหรัฐ เอฟ.โอ.บี. เกาะสีชัง เมื่อทอนเป็นราคาขายแอลกอฮอล์ ณ มณฑลซานตง และเจียงซู เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 5,326 หยวน
– ปัจจุบันราคาขายแอลกอฮอล์ ณ มณฑลซานตง และเจียงซู เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 6,169 หยวน

P601224-02 P601224-03 P601224-04

งาน “TAPIOCA NIGHT“

งาน “TAPIOCA NIGHT“

สมาคมฯ ได้จัดงาน “TAPIOCA NIGHT“ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และหน่วยงานอื่นๆ ในรูปแบบย้อนวันวาน : งานวัดภาค 2 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

P601220-02 P601220-03 P601220-04 P601220-05 P601220-06 P601220-07 P601220-08 P601220-09 P601220-10 P601220-11 P601220-12 P601220-13 P601220-14 P601220-15 P601220-16 P601220-17 P601220-01

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ นอกสถานที่ ณ ล้ง 1919

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ นอกสถานที่ ณ ล้ง 1919

สมาคมฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 นอกสถานที่ ณ ล้ง 1919 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. และเข้าเยื่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ล้ง 1919

ในช่วงค่ำได้มีพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ ร.ต.ท. สุริยน ไรวา ในฐานะผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย (ปี พ.ศ. 2506 – 2507) โดยมีคุณภัทรา ศิลาอ่อน และคุณประเวศวุฒิ ไรวา เป็นตัวแทนทายาทรับมอบโล่ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณอมเรศ ศิลาอ่อน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมในพิธี และรับประทานอารหารร่วมกัน ณ ร้านอาหารนายห้าง

P601213-02 P601213-03 P601213-04 P601213-05 P601213-06 P601213-07 P601213-08 P601213-09 P601213-10 P601213-11 P601213-12 P601213-13 P601213-14 P601213-15 P601213-16 P601213-17

Recent Posts