สถิติการส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ด – รายบริษัท

27th เม.ย. 2020 Uncategorized

สถิติการส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ด – รายบริษัท ปี 2563

20-01 การส่งออกมันเส้น-มันอัดเม็ด (ม.ค.63)
20-02 การส่งออกมันเส้น-มันอัดเม็ด (ก.พ.63)
20-03 การส่งออกมันเส้น-มันอัดเม็ด (มี.ค.63)