พาณิชย์ ส่งจนท.คุมเข้มการลักลอบนำเข้าสินค้ามันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับการร้องเรียนจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่ามีการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านแบบไม่ถูกต้องจำนวนมาก ส่งผลกระทบกับราคามันสำปะหลังในประเทศในเรื่องดังกล่าวนั้น

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจสอบการนำเข้ามันสำปะหลังและซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดปัญหาการลักลอบนำเข้า

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การป้องกันและป้องปรามการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านแบบไม่ถูกต้อง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรมการค้าต่างประเทศได้จัดเจ้าหน้าที่มาตรฐานสินค้าลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสุ่มตรวจสอบคุณภาพมันสำปะหลังเส้นนำเข้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ กำกับดูแล และเพิ่มความเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังเส้นจากประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการป้องกันและบรรเทาปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำให้กับผู้ประกอบการมันสำปะหลังและเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง นอกจากมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการสินเชื่อชะลอการขุดหัวมันสด ซึ่งป้องกันไม่ให้ราคามันสำปะหลังตกต่ำจากการที่เกษตรกรจะขุดหัวมันออกมาพร้อมๆ กัน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด เป็นต้น กระทรวงพาณิชย์ยังได้เข้มงวดการนำเข้าและการขนย้าย มันสำปะหลังเส้นจากประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดกระทำความผิดจะถูกลงโทษตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านแบบไม่ถูกต้อง มายังสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385

อนึ่ง ในปี 2557 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปริมาณ 11.19 ล้านตัน มูลค่า 3,556 ล้านเหรียญสหรัฐ และปี 2558 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปริมาณ 11.68 ล้านตัน มูลค่า 3,501 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณและมูลค่าเปลี่ยนแปลงจากปี 2557 ร้อยละ +4.38 และ -1.55 ตามลำดับ

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์