ม.สุรนารี จัดงาน 'วันสำปะหลังโคราช' ครั้งแรกในงานเกษตรสุรนารี ‘59

ม.สุรนารี ทุ่มจัดงาน “วันมันสำปะหลังโคราช” หรือ Korat Tapioca Fair 2016 เพื่อเพิ่มศักยภาพผลผลิตซึ่งปลูกในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เผย เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับจักรกลอากาศยาน ใช้แนวคิด เกษตรปลอดภัย คนไทยแข็งแรง…

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 59 ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยถึง การจัดงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 6–10 ม.ค. 2559 ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณเทคโนธานี มทส. ว่า เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภาคี ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประชาชนที่สนใจ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเกษตรไปยังกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครอง สร้างทัศนคติที่ดีและความสนใจศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น และที่พิเศษในปีนี้เราร่วมกับสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน วันมันสำปะหลังโคราช หรือ Korat Tapioca Fair 2016 ขึ้นเป็นครั้งแรกในงานเกษตรสุรนารี’ 59 เพื่อแสดงศักยภาพของทางจังหวัดในการเป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพของประเทศ โดยเปิดให้ชมฟรีตลอดงาน

ด้าน ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เกษตรปลอดภัย คนไทยแข็งแรง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย ทั้งนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ มากมาย อาทิ Food Safety อาหารปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับจักรกลอากาศยาน ซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ รวมถึงนิทรรศการกลางแจ้ง อาทิ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี ระบบควบคุมรถแทรกเตอร์อัตโนมัติจากดาวเทียม และเครื่องจักรกลเกษตรที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง และประกวดโค มทส. ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดทางด้านพืชและด้านสัตว์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ โดยตลอดทั้ง 5 วันของการจัดงาน จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม อีกทั้งกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการเกษตรและการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาอีกทางหนึ่งด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงาน

ขณะเดียวกัน นายธีระ เอื้ออภิธร ผู้แทนสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า งานวันมันสำปะหลังโคราช หรือ Korat Tapioca Fair 2016 มีการจัดแสดง เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมมันสำปะหลังไทย ประกอบด้วย นิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การสัมมนาวิชาการ เช่น โรครากเน่าและหัวมันเน่า ระบบน้ำหยด การตลาดมันสำปะหลัง ชมแปลงสาธิตการผลิตมันสำปะหลัง และการสาธิตเครื่องจักรกลทางเกษตรที่ใช้ในทางผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนทั้งระบบอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ปลูก 1.8 ล้านไร่ (25%) มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ที่มา : หนังสือพิพม์ไทยรัฐ