เกษตรฯ-ภาคเอกชน ร่วมพัฒนา-ยกระดับ ‘มันสำปะหลัง’ ป้อนโรงงานเพิ่ม

กรมวิชาการเกษตร จับมือมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่นฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังสู่ชาวไร่เมืองน้ำดำ ต่อยอดสีคิ้วโมเดล ช่วยยกระดับผลผลิตต่อไร่พุ่ง 20% ลดต้นทุน สร้างรายได้เกษตรกรเพิ่ม…

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 59 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ กรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังจากผลการวิจัยสู่เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้เพิ่ม” โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มความรู้ด้านการผลิตมันสำปะหลังอย่างเหมาะสมแก่เกษตรกรในเครือข่ายโรงงานแป้งมัน 4 แห่ง และสหกรณ์ 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอเชียโมดิฟายด์สตาร์ช จำกัด บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัด บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด บริษัท เนชั่นแนลสตาร์ชแอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด และกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาพระนอน จำกัด เป้าหมายไม่น้อยกว่า 300 ราย เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง พร้อมเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ และสร้างรายได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก

เบื้องต้น ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังตามแนวทางของ “สีคิ้วโมเดล” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร มาถ่ายทอดให้กับชาวไร่มันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวทางประชารัฐ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 3 ครั้ง ตามช่วงการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่พันธุ์มันสำปะหลัง การจัดการดิน การจัดการปุ๋ย การให้น้ำ การกำจัดวัชพืช การสำรวจโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง การประเมินผลผลิตและวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตมันสำปะหลัง ขณะเดียวกันยังจัดทำแปลงเรียนรู้ในศูนย์วิจัยฯ โรงงานแป้งมัน และกลุ่มสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานการผลิตมันสำปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงในแปลง เพื่อเป็นแบบให้เกษตรกรข้างเคียงได้เรียนรู้ต่อไป

“จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางประชารัฐในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่โรงงานแป้งมันในจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 100 ราย เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดเกษตรกรเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันยังมีแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีหลัก 6 ด้าน ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ โรงงานแป้งมัน 3 แห่ง และพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาพระนอนฯ ทั้งยังพบว่า ผลผลิตมันสำปะหลังจากแปลงเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวอายุ 10-11 เดือน อยู่ระหว่าง 4-5 ตัน/ไร่ ซึ่งสูงกว่าวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิมประมาณ 20%” นายสมชาย กล่าว

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกด้วยว่า แม้จะประสบสภาวะแห้งแล้งยาวนานในช่วงฤดูปลูก จึงคาดการณ์ได้ว่า ผลผลิตมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ 12 เดือน จะสูงกว่าวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกรที่ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3 ตัน/ไร่ เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% นอกจากนี้ ยังพบว่าเกษตรกรเครือข่าย บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตรฯ ที่ผสมปุ๋ยใช้เอง สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 230 บาท/ไร่ ขณะที่ผลผลิตจากแปลงเรียนรู้ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ที่มีการให้น้ำและใช้เทคโนโลยีตามคำแนะนำ ซึ่งมีการเก็บเกี่ยวที่อายุ 9 เดือน ได้ผลผลิตสูงถึง 7.4 ตัน/ไร่ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างความมั่นคงในอาชีพอีกด้วย

สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังฯ ที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเก็บเกี่ยวและประเมินผลผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง” การจัดเสวนาหัวข้อ “ปลูกมันอย่างไร…ให้ได้ 8 ตัน” ทั้งยังมีฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 7 ฐาน ให้เกษตรกรและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ คือ ดินและการจัดการดินที่เหมาะสม ปุ๋ยและการใส่ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ พันธุ์มันสำปะหลัง การให้น้ำหยด การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว ประเมินผลผลิตและคุณภาพผลผลิต และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตมันสำปะหลัง นอกจากนั้น ยังจัดแสดงนิทรรศการลักษณะของปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องได้มาตรฐาน โรงผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ และการให้น้ำมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำบาดาลจากโซลาร์เซลล์ รวมทั้งมีการออกร้านของบริษัท/โรงงานที่ผลิตเครื่องมือการเกษตรจากต้นแบบของกรมวิชาการเกษตร

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ