การสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังในปี 2563 – 2567

ปี 2562/63 2563/64 2564/65 2565/66 *2566/67
 พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,701,451 9,507,007 10,060,895 9,023,585 8,665,962
 ผลผลิตหัวมันสดรวม (ตัน) 25,303,981 31,632,109 33,522,353 26,675,755 24,669,488
 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน/ไร่) 2.908 3.327 3.332 2.956 2.847

   หมายเหตุ : *การสำรวจฯ ณ สิงหาคม 2566                                                                                            (1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่)