คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2564-65

นายสุรพงษ์ แสงศิริพงษ์พันธ์

นายกสมาคมฯ

นางสุรีย์ ยอดประจง

กรรมการและที่ปรึกษา

นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช

กรรมการและที่ปรึกษา

นายสุนัย สถาพร

กรรมการและที่ปรึกษา

นายอำนาจ สุขประสงค์ผล

อุปนายก

นายพิเชษฐ ตั้งสุณาวรรณ

อุปนายก

นายประวิทย์ ประกฤตศรี

อุปนายก

นายธำรงค์เดช อินทนิเวศน์

อุปนายก

นายธำรงรัตน์ พิศาลบุตร

เลขาธิการ

นายปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์

รองเลขาธิการ

นายภานุโรจ รังษิณาภรณ์

รองเลขาธิการ

นางสาวบุญธรรม เศวตะดุล

รองเลขาธิการ

นายสุรศักดิ์ พงศ์ศรี

รองเลขาธิการ

นายมงคล ทั้งไพศาล

เหรัญญิก

นายโกสินทร์ พัตธน

นายทะเบียน

นางสาวลิอุ ยุก หมิง ไอลีน

ปฏิคม

นายสัมพันธ์ อภิวัฒนศร

ปฏิคม

นายนเรศ วชิรานุลักษณ์

กรรมการ

นายสราวุธ เสรีธรณกุล

กรรมการ