ทำเนียบนายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

ร.ต.ท. สุริยน ไรวา

2506-2507

นายอาร์ เอช โฮ

2508-2509

นายกระจ่าง รักษ์บำรุง

2510-2511, 2517

นายสุวิทย์ หวั่งหลี

2512-2514

นายประจักษ์ คำจิ่ม

2515-2516

นายสุรพล อัศวศิรโยธิน

2518, 2521-2525

นายเฉลิม สถาพร

2519

นายพินิจ ลีนะวัติ

2519-2520

นายสุกิจ หวั่งหลี

2526-2529,2530-2531,
2534-2535, 2536-2537

นายวิเชียร วนิชจักร์วงศ์

2529

นายเลียง ศรีสถาพร

2532-2533

นายสุรศักดิ์ พิเชฐพงศา

2536-2537, 2545-2546

 

นายเสรี เด่นวรลักษณ์

2538-2539, 2544-2545,
2552-2555

นายสุนัย สถาพร

2546-2549

นายเจน วงศ์บุญสิน

2550-2551

นางสุรีย์ ยอดประจง

2556-2559

นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช

2540-2543,
2560-2563

นายสุรพงษ์ แสงศิริพงษ์พันธ์

2564-ปัจจุบัน