สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ให้การส่งเสริม สนับสนุนการผลิต การค้ามันสำปะหลังในประเทศไทยเป็นปีที่ 60 สมาชิกสมาคมฯ ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับวงการค้ามันสำปะหลังของไทยมาโดยตลอด มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง นำเงินตราเข้าประเทศ สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความมั่นคง  นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อเชื่อมโยงกับภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ

สมาคมฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2506 โดยการรวมตัวของกลุ่มพ่อค้าส่งออกสินค้าพืชไร่ สมาชิกประกอบด้วยผู้ส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง ลานมัน โรงอัด โรงแป้ง โรงงานเอทานอล สารให้ความหวาน พ่อค้าคนกลาง และสมาชิกจากต่างประเทศจำนวนมาก