การส่งออก

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2563

เดือน มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน
ม.ค. 227,497 475 300,836
ก.พ. 388,139 632 303,352
มี.ค. 272,579 5,301 352,741
เม.ย. 248,545 694 385,474
พ.ค. 398,461 962 304,920
มิ.ย. 249,186 655 239,785
ก.ค. 276,221 784 245,750
ส.ค. 291,557 605 335,614
ก.ย. 174,679 412 312,020
ต.ค. 77,829 678 324,397
พ.ย. 92,778 628 348,393
ธ.ค. 403,751 5,095 363,077
รวม 3,101,224 16,922 3,816,359
ปริมาณ : ตัน

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2553 - 2562

ปี มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน รวม
2553 4,204,863 158,777 2,431,892 6,795,532
2554 3,687,075 36,212 2,681,392 6,404,679
2555 4,769,273 83,738 3,081,389 7,934,400
2556 5,926,350 80,098 3,342,964 9,349,412
2557 6,926,586 16,308 3,959,303 10,902,197
2558 7,424,891 32,762 3,828,468 11,286,122
2559 6,399,540 11,585 4,223,066 10,634,190
2560 6,625,169 36,020 4,144,512 10,805,701
2561 4,047,799 11,387 3,968,813 8,027,998
2562 2,482,088 12,497 3,874,262 6,368,848
ปริมาณ : ตัน