“จุรินทร์”ไฟเขียวแผนแก้โรคใบด่างมัน ช่วยเกษตรกร 1.2 แสนรายรับชดเชยประกันรายได้

“จุรินทร์”ประชุม นบมส. ไฟเขียวแผนจัดการโรคใบด่างในมันสำปะหลัง 5 ปี เริ่มปี 66-70 จำนวน 6 มาตรการ ใช้งบ 474 ล้านบาท พร้อมมอบกรมวิชาการเกษตร ของบกลางจาก ครม. 25 ล้านบาท ทำวิจัยให้ต้นมันสำปะหลังแข็งแรง สู้โรค ลดความสูญเสีย เผยยังได้ช่วยเกษตรกรมันสำปะหลังตกค้าง 1.2 แสนราย ให้ได้รับชดเชยในโครงการประกันรายได้ วงเงิน 1,191 ล้านบาท ส่วนปัญหาส่งออกติดขัดที่ด่านจีน แก้จบแล้ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการจัดการกับโรคใบด่าง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566-70 ต่อเนื่องจากแผนเดิมที่จะจบในเดือนมี.ค.2565 ประกอบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่ 1.การสร้างการรับรู้เรื่องโรคใบด่าง 2.เฝ้าระวังและป้องกัน 3.ควบคุมการระบาด 4.ให้ความช่วยเหลือ 5.การทำวิจัยพัฒนา และ 6.มาตรการติดตามประเมินผล รวม 10 โครงการ ใช้งบประมาณ 474 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังมีมติเพิ่มเติมมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดทำวิจัยพัฒนากรรมวิธีทำให้ต้นมันสำปะหลังแข็งแรง ทันต่อโรคใบด่าง ลดความสูญเสียทั้งต่อเกษตรกรและงบประมาณแผ่นดินในการกำจัดต้นมันสำปะหลังที่ติดโรคในอนาคต โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ของบกลาง 25 ล้านบาท เร่งสนับสนุนการวิจัยให้จบ มอบให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการเป็นเจ้าของเรื่องร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ขณะเดียวกัน ได้เห็นชอบนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินส่วนต่าง จำนวน 1.2 แสนราย ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ใช้งบประมาณจ่ายเงินส่วนต่าง 1,191 ล้านบาท

สำหรับกรณีปัญหาผู้ประกอบการร้องทุกข์ว่ามีรถบรรทุกมันสำปะหลังไทยที่ส่งออกไปประเทศจีน ติดที่ด่านจีนเกือบ 100 คัน เพราะจีนกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้มีเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกล่วงหน้า แต่เนื่องจากประกาศกระทันหัน ทำให้มีรถค้างที่ด่าน ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ทัน ทูตพาณิชย์และทูตเกษตรได้เจรจาจนประสบความสำเร็จสามารถข้ามแดนได้แล้วเกือบทั้งหมด คาดว่าปีนี้การส่งออกมันสำปะหลังของไทยจะยังสามารถทำตัวเลขได้ดีและนำเงินเข้าประเทศได้เป็น 100,000 ล้านบาทดังเดิม

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการประเมินสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปี 2564/65 พบว่า ทั่วโลกจะมีการผลิตหัวมันสด ประมาณ 302 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.21% ผลผลิตมันของไทย ลดลง 1% โดยไทยมีความต้องการหัวมันสดประมาณ 12.7 ล้านตัน ส่งออกประมาณ 29.7 ล้านตัน ตลาดใหญ่สุดของมันสำปะหลังไทย คือ จีน ประมาณ 70% ญี่ปุ่น 8% อินโดนิเซีย 3% เกาหลีใต้ 2% ตัวเลขการส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2564 ส่งออก 34.88 ล้านตัน มูลค่า 123,209 ล้านบาท สูงที่สุดในรอบ 14 ปี และจากปี 2564 ถึงปัจจุบัน ราคาอยู่ในระดับราคาดีโดยต่อเนื่อง ปัจจุบัน 2.50-2.60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) และคาดว่าจะดีโดยต่อเนื่อง ใกล้เคียงกับรายได้ที่ประกันและสูงกว่าในหลายช่วง เนื่องจากจีนยังมีความต้องการใช้มันสำปะหลังผลิตเอทานอล

ที่มา : Commerce News Agency